BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP  /  Finanse i majątek  /  2012
Trwa ładowanie
A A A

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest dofinansowywana z budżetu Państwa w ramach części 72 ustawy budżetowej.

Na 2012 rok  w tej części budżetu na ogół zadań Kasy przewidziano 15 906 612 tys. zł , w tym:

• 15 244 903 tys. zł dotacji do Funduszu Emerytalno-Rentowego

•  1 038 tys. zł dotacji do Funduszu Prewencji i Rehabilitacji

•  639 616 tys. zł na świadczenia finansowane budżetu państwa zlecone do wypłaty Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (świadczenia dla inwalidów wojennych, wojskowych oraz osób represjonowanych, ryczałty energetyczne, dodatki kombatanckie i kompensacyjne oraz świadczenia pieniężne dla osób deportowanych do pracy przymusowej do ZSRR i III Rzeszy, dla byłych żołnierzy-górników)

•  20 995 tys. zł dotacji celowej na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz na świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

•  50 tys. zł na refundację ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC

•  10 tys. zł na pozostałe wydatki obronne.

Na wydatki z budżetu państwa  ujęte w planie Funduszu Emerytalno-Rentowego KRUS składają się w 2012 r.:

• 13 468 094 tys. zł dotacji uzupełniającej do świadczeń emerytalno-rentowych, przyznanych i wypłacanych przez KRUS na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, co stanowi 88,3 proc. dotacji na ogół zadań KRUS, z czego przewidziano:

     - 11 178 523 tys. zł na emerytury rolne
     -   2 496 749 tys. zł na renty rolne
     -      240 000 tys. zł na zasiłki pogrzebowe
            614 859 tys. zł na pozostałe świadczenia
     -      466 600 tys. zł na odpis na fundusz administracyjny;

• 1 776 809 tys. zł dotacji celowej na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, wynoszącej 11,7 proc. ogólnej dotacji.
 
Planowany przypis składek na FER wynosi 1 449 400 tys. zł.

Szczegółowy plan finansowy funduszy celowych KRUS wg  Ustawy budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r. (Dz. U. z 15 marca 2012r. poz. 273).


Informację utworzyło Biuro Ekonomiczne Centrali KRUS.
Za treść informacji odpowiada Dyrektor Biura Ekonomicznego, Agnieszka Sałata.
Data utworzenia informacji: 16.04.2012 r.
Publikacja informacji: 17.04.2012 r. Maria Lewandowska.