KRUS

Home  /  KRUS  /  Podstawy prawne
A A A

Podstawy prawne

Zapoczątkowuje pobieranie plikuUstawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403 t.j.)


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 2008 nr 50 poz. 291)

Ustawa z dnia 23 marca 2006 roku o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz zmianie niektórych innych ustaw. 


Wybrane akty prawne związane z funkcjonowaniem  ubezpieczenia społecznego rolników

 
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitacje leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz.U.2005 r. Nr 74, poz. 657)


Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie orzecznictwa lekarskiego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U.2005 r. Nr 6 poz. 46)


Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 ze zm.)

Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. (Dz.U. z 29 grudnia 2012 r., poz. 1523)

Ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. (Dz. U. z 1 lutego 2012 r., poz. 123)

Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (wyciąg z Dz.U.07.35.219)

Ustawa z dnia 20 maja 2005 r. o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny. (Dz. U. z 2005 r. Nr 102, poz. 852)


Zobacz także:

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniePrzedmiot działalności KRUS

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniePrzyjmowanie i załatwianie spraw w KRUS