Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Wyszukiwanie

zaawansowane
KRUS

Dzisiaj jest

KRUS
 UE > E-formularze

Trwa ładowanie
A A A

E - formularzeW każdym przypadku dokumentem potwierdzającym zastosowanie ustawodawstwa państwa wysyłającego jest potwierdzony przez właściwą instytucję tego państwa formularz A1. W zakresie określenia właściwego ustawodawstwa KRUS w okresie przejściowym stosować będzie formularze typu E. Wnioski o potwierdzenie właściwego ustawodawstwa przyjmują i postępowanie prowadzą jednostki terenowe KRUS, właściwe dla miejsca ubezpieczenia wnioskodawcy. Osoby zainteresowane (poza wnioskiem o potwierdzenie właściwego ustawodawstwa) powinny przedłożyć dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy na terytorium innego Państwa Członkowskiego. Dostosowując formularz E 101 do przepisów Rozporządzenia 883/2004, jednostka terenowa KRUS dokonująca poświadczenia nie wypełnia pkt 5.1. formularza, natomiast dołącza pismo z właściwą podstawą prawną wynikającą z przepisów Rozporządzenia 883/2004.

Formularze, najczęściej stosowane przy realizacji rozporządzeń wspólnotowych z zakresu zabezpieczenia społecznego, dzielą się na grupy ze względu na różne ryzyka ubezpieczeniowe:

    • Seria E 100 - dotyczy właściwego ustawodawstwa oraz świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa (dla potwierdzania uprawnień do świadczeń krótkoterminowych oraz świadczeń rzeczowych,
    •  Seria E 200 - dotyczy postępowania w zakresie uprawnień do emerytur i rent,
    • Seria E 400 - dotycząca uprawnień do świadczeń rodzinnych
    • Seria E 500 - obejmuje formularze proceduralne i korespondencyjne

Formularze związane z wystawianiem zaświadczeń o właściwym ustawodawstwie:


Przy załatwianiu wniosków o emeryturę instytucje właściwe KRUS (jest to 6 jednostek terenowych KRUS wyznaczonych przez Prezesa KRUS, których wykaz podajemy w menu: Instytucje właściwe KRUS) stosują następujące formularze:

E-202 PL -  Wniosek o emeryturę 
E-203 PL - Wniosek o rentę rodzinną
E-204 PL -  Wniosek o rentę inwalidzką 
E-205 PL - Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia w Polsce.

W formularzu E-205 PL właściwa jednostka terenowa  KRUS potwierdza okresy ubezpieczenia społecznego w Polsce (rolnicze i ewentualnie pracownicze). Jest to jedyny formularz z serii E 200, który różni się treścią w poszczególnych państwach członkowskich, ponieważ odzwierciedla wewnętrzne ustawodawstwo danego państwa członkowskiego w zakresie definicji ubezpieczenia.

Do każdej instytucji właściwej, która uczestniczy w postępowaniu emerytalnym, właściwy oddział regionalny KRUS pełniący rolę instytucji kontaktowej przekaże formularze: E-202, E-207 i E-205, w których potwierdzi okresy ubezpieczenia w Polsce przebyte zarówno w systemie rolnym, jak i powszechnym.


Zobacz także:

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknie OR KRUS - instytucja kontaktowa

news
powrót

Projekt i wykonanie AMP Media