ZADANIA KRUS

Trwa ładowanie
A A A

Wypadki przy pracy rolniczej

Wypadki przy pracy rolniczej Rolnictwo, obok górnictwa i budownictwa, jest jedną z najbardziej wypadkowych gałęzi produkcji na całym świecie. Duże ryzyko zdarzeń wypadkowych w gospodarstwach rolnych wynika ze złożoności środowiska pracy rolnika (m. in. z konieczności wykonywania różnych czynności wymagających odmiennych umiejętności, zmiennych warunków atmosferycznych, okresowego spiętrzenia prac) oraz licznych zagrożeń występujących w miejscu pracy.

W 2016 roku rolnicy zgłosili do KRUS 19 110 wypadków, o 1 044 (5,2%) mniej niż w 2015 roku. Wypłacono 13 662 jednorazowe odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej o 718 (5%) mniej niż w 2015 roku. Odnotowano 83 wypadki śmiertelne.

Najwięcej osób zostało poszkodowanych wskutek: „upadku osób” – 6 549 (47,9% wszystkich wypłaconych jednorazowych odszkodowań), ,,uderzeń, przygnieceń bądź pogryzień przez zwierzęta” – 1 742 (12,7%), „pochwyceń lub uderzeń przez części ruchome maszyn i urządzeń” – 1 671 (12,2%). W 2016 r. na 1 000 ubezpieczonych przypadało 10,1 wypadków zakończonych wypłatą jednorazowych odszkodowań. Wskaźnik wypadkowości (liczba wypadków przypadająca na 1 000 ubezpieczonych) od 1993 roku spadł z 24,6 do 10,1 (o 14,5). Zmniejszyła się również liczba zgłoszonych wypadków z 66 tys. do 19,1 tys. (3-krotnie mniej) i liczba wypłaconych jednorazowych odszkodowań z 42 tys. do 13,6 tys., w tym z tytułu wypadków śmiertelnych z 286 do 83.

Spadek liczby wypadków zgłaszanych do KRUS, wypłacanych jednorazowych odszkodowań oraz obniżenie wskaźnika wypadkowości świadczy o znaczącej poprawie stan bezpieczeństwa pracy wśród osób ubezpieczonych w KRUS. Działania prewencyjne Kasy prowadzone od ponad dwudziestu lat i planowane w oparciu o analizę przyczyn i okoliczności wypadków oraz chorób zawodowych, ich kierunki i różnorodność form, przyczyniły się do wyeliminowania wielu zagrożeń wypadkowych. Poprawę bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych osiągnięto dzięki zaangażowaniu wielu instytucji i organizacji społecznych działających w środowisku wiejskim oraz samych rolników, a także zmianom związanym z wejściem Polski do Unii Europejskiej (w strukturze wielkości gospodarstw rolnych, pozyskaniu przez rolników funduszy unijnych na modernizację i rozbudowę gospodarstw, stosowaniu nowych technologii produkcji eliminujących zagrożenia wypadkowe, przejmowaniu gospodarstw przez młodych, otwartych na zmiany i bardziej wykształconych rolników).

Udział rolników w działaniach prewencyjnych jest dobrowolny. Obecnie obowiązujące prawo nie nakłada sankcji na osoby nieprzestrzegające zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.