ZADANIA KRUS

Trwa ładowanie
A A A

Wypadki przy pracy rolniczej

Rolnictwo obok górnictwa i budownictwa jest jedną z najbardziej wypadkowych gałęzi produkcji na całym świecie. Duże ryzyko zdarzeń wypadkowych w gospodarstwach rolnych wynika ze złożoności środowiska pracy rolnika (m. in. z konieczności wykonywania różnych czynności wymagających odmiennych umiejętności, zmiennych warunków atmosferycznych, okresowego spiętrzenia prac) oraz licznych zagrożeń występujących w miejscu pracy.

W 2014 roku rolnicy zgłosili do KRUS 21 939 wypadków, o 1 435 (6,1%) mniej niż w 2013 roku. Wypłacono 15 649 jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej o 157 (1%) mniej niż w 2013 roku. Odnotowano 77 wypadków śmiertelnych, tyle co w poprzednim roku.

Najwięcej osób zostało poszkodowanych wskutek: „upadku osób” – 7 647 (49% wszystkich wypłaconych jednorazowych odszkodowań,) „pochwyceń lub uderzeń przez części ruchome maszyn i urządzeń” – 2 047 (13,1%) oraz „uderzeń, przygnieceń bądź pogryzień przez zwierzęta” – 1 867 (12%). Na 1 000 ubezpieczonych przypadało 10,8 wypadków zakończonych wypłatą jednorazowych odszkodowań. Wskaźnik wypadkowości (liczba wypadków przypadająca na 1 000 ubezpieczonych) od 1993 roku spadł z 24,6 do 10,8 (o 13,8); zmniejszyła się również liczba zgłoszonych wypadków z 66 tys. do 22 tys. (3-krotnie mniej) i liczba wypłaconych jednorazowych odszkodowań z 42 tys. do 15,6 tys., w tym wypadków śmiertelnych z 286 do 77.

Spadek liczby wypadków zgłaszanych do KRUS, wypłacanych jednorazowych odszkodowań (w tym śmiertelnych) oraz obniżenie wskaźnika wypadkowości świadczy o znaczącej poprawie stan bezpieczeństwa pracy wśród osób ubezpieczonych w KRUS. Działania prewencyjne KRUS prowadzone od ponad dwudziestu lat i planowane w oparciu o analizę przyczyn i okoliczności wypadków oraz chorób zawodowych, ich kierunki i różnorodność form, przyczyniły się do wyeliminowania wielu zagrożeń wypadkowych. Poprawę bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych osiągnięto dzięki zaangażowaniu wielu instytucji i organizacji społecznych działających w środowisku wiejskim, oraz samych rolników, a także zmianom związanym z wejściem Polski do Unii Europejskiej (w strukturze wielkości gospodarstw rolnych, pozyskaniu przez rolników funduszy unijnych na modernizację i rozbudowę gospodarstw, stosowaniu nowych technologii produkcji eliminujących zagrożenia wypadkowe, przejmowaniu gospodarstw przez młodych, bardziej wykształconych rolników).

Udział rolników w działaniach prewencyjnych jest dobrowolny. Stan prawny nie nakłada sankcji na osoby nieprzestrzegające zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.