ZADANIA KRUS

A A A

Wypadki przy pracy rolniczej

Rolnictwo obok górnictwa i budownictwa jest jedną z najbardziej wypadkowych gałęzi produkcji. Duże ryzyko zdarzeń wypadkowych w gospodarstwach rolnych wynika ze złożoności środowiska pracy rolnika (konieczność wykonywania różnych czynności wymagających odmiennych umiejętności) oraz licznych zagrożeń występujących w środowisku pracy.

W 2012 roku rolnicy zgłosili do KRUS 24 008 zdarzenia wypadkowe, wypłacono 16 537 jednorazowe odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej (w tym 92 śmiertelne).

Na 1 000 ubezpieczonych przypadało 11,00 wypadków.

Prawie 75% wypadków stanowiły zdarzenia z trzech grup wypadkowych: „upadek osób” (48,9%), „pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i narzędzi” (13,6%) i „uderzenie, przygniecenie i pogryzienie przez zwierzęta” (11,7%).

Wskaźnik wypadkowości (liczba wypadków przypadająca na 1 000 ubezpieczonych) w ciągu ostatnich 10 lat spadł z 19,9 do 11,00 (o 8,9); zmniejszyła się: liczba zgłoszonych wypadków z 51 495 do 24 008 (o 47%), liczba wypłaconych jednorazowych odszkodowań z 30 720 do 16 537 (o 46%), liczba wypadków śmiertelnych z 209 do 81 (o 56%).

Poprawę bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych osiągnięto dzięki różnym działaniom prewencyjnym prowadzonym od kilkunastu lat przez KRUS, we współpracy z wieloma instytucjami i organizacjami, głównie z Państwową Inspekcją Pracy, Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, społeczno-zawodowymi organizacjami rolników, Izbami Rolniczymi, samorządem terytorialnym i administracją państwową, a także z placówkami naukowymi – miedzy innymi z Instytutem Medycyny Wsi w Lublinie i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy.

Na poprawę warunków pracy rolników i ich rodzin wpłynęły również zmiana struktury gospodarstw rolnych i technologii produkcji rolnej. Rolnicy coraz częściej obierają jeden kierunek produkcji , eliminując tym samym wiele zagrożeń. Dzięki pozyskiwanym z Unii Europejskiej środkom finansowym zakupują nowoczesne maszyny i urządzenia o wysokim standardzie bezpieczeństwa. Zmniejsza się liczba gospodarstw małych, w których było najwięcej wypadków.