ZADANIA KRUS

A A A

Wypadki przy pracy rolniczej

Rolnictwo obok górnictwa i budownictwa jest jedną z najbardziej wypadkowych gałęzi produkcji. Duże ryzyko zdarzeń wypadkowych w gospodarstwach rolnych wynika ze złożoności środowiska pracy rolnika (konieczność wykonywania różnych czynności wymagających odmiennych umiejętności) oraz licznych zagrożeń występujących w środowisku pracy.

W 2013 roku rolnicy zgłosili do KRUS 23 374 zdarzenia wypadkowe, wypłacono 15 806 jednorazowe odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej (w tym 77 śmiertelnych).

Na 1 000 ubezpieczonych przypadało 10,7 wypadków.

Najwięcej wypadków odnotowano w trzech grupach zdarzeń: "upadek osób" (52,4%), "pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i narzędzi" (11,8%) i "uderzenie, przygniecenie i pogryzienie przez zwierzęta" (11,4%) - w sumie stanowiły ponad 75% wszystkich zakończonych wypłatą świadczeń.

Wskaźnik wypadkowości (liczba wypadków przypadająca na 1 000 ubezpieczonych) w ciągu ostatnich 20 lat spadł z 28,4 do 10,7 (o 17,7); zmniejszyła się: liczba zgłoszonych wypadków z 57 tys. do 23,3 (o 60%), liczba wypłaconych jednorazowych odszkodowań z 40 tys. do 15,8 tys. (o 60%), liczba wypadków śmiertelnych z 318 do 77.

Poprawę bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych osiągnięto dzięki różnym działaniom prewencyjnym prowadzonym od kilkunastu lat przez KRUS, we współpracy z wieloma instytucjami i organizacjami, głównie z Państwową Inspekcją Pracy, Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, społeczno-zawodowymi organizacjami rolników, Izbami Rolniczymi, samorządem terytorialnym i administracją państwową, a także z placówkami naukowymi - miedzy innymi z Instytutem Medycyny Wsi w Lublinie i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy.

Na poprawę warunków pracy rolników i ich rodzin wpłynęły również zmiana struktury gospodarstw rolnych i technologii produkcji rolnej. Rolnicy coraz częściej obierają jeden kierunek produkcji , eliminując tym samym wiele zagrożeń. Dzięki pozyskiwanym z Unii Europejskiej środkom finansowym zakupują nowoczesne maszyny i urządzenia o wysokim standardzie bezpieczeństwa. Zmniejsza się liczba gospodarstw małych, w których było najwięcej wypadków.