ZADANIA KRUS

A A A

Rehabilitacja lecznicza w KRUS - świadczenie na wniosek lekarza

Do występowania z wnioskiem o świadczenie rehabilitacyjne uprawnieni są m.in. lekarze rzeczoznawcy i komisje lekarskie KRUS, w związku z rozpatrywaniem wniosków rolników ubiegających się o rentę rolniczą lub przedłużenie zasiłku chorobowego. Ich ustalenie w sprawie skierowania na rehabilitację leczniczą jest częścią orzeczenia i stanowi wniosek o potrzebie takiej rehabilitacji.

Wszystkim innym wniosek o potrzebie rehabilitacji wystawiają lekarze prowadzący leczenie (tj. każdy lekarz uprawniony do prowadzenia praktyki lekarskiej, a w szczególności lekarz ubezpieczenia zdrowotnego). Lekarz wnioskujący o potrzebie rehabilitacji wypełnia wniosek wg wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia dla celów leczenia uzdrowiskowego na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W związku z pojawiającymi się nieporozumieniami dotyczącymi odpłatności za badania diagnostyczne i wystawianie wniosków osobom ubiegającym się o wyjazd na turnus rehabilitacyjny realizowany za pośrednictwem KRUS, wyjaśniamy, że uprawnieni do świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników nie ponoszą żadnych opłat z tego tytułu, bowiem są oni również objęci powszechnym systemem ubezpieczenia zdrowotnego.