ZADANIA KRUS

A A A

Zestawienie podstawowych wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników

Z ubezpieczenia emerytalno-rentowego

na dzień
01.12.2015 r.

emerytura i renta  podstawowa 

880 zł 45 gr

dodatek pielęgnacyjny  

208 zł 17 gr

dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego   

312 zł 26 gr

dodatek kombatancki   

208 zł 17 gr

dodatek z tytułu tajnego nauczania    

208 zł 17 gr

dodatek kompensacyjny   

  31 zł 23 gr

dodatek dla sieroty zupełnej  

391 zł 26 gr

świadczenie pieniężne (dawn. dodatek) dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej, nie więcej niż   

208 zł 17 gr

świadczenie pieniężne za pracę przymusową, nie więcej niż    

208 zł 17 gr

ryczałt energetyczny    

165 zł 88 gr

zasiłek pogrzebowy

4.000 zł 00 gr

wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalno-rentowego: 

 

70%

2.726 zł 80 gr

130%

  5.064 zł 00 gr

kwota maksymalnego zmniejszenia części uzupełniającej emerytury i renty (części wynoszącej 95% emerytury podstawowej) w przypadku osiągania przychodu powyżej 70% do 130%

 561 zł 70 gr

kwota maksymalnego zmniejszenia renty rodzinnej (części stanowiącej 85% emerytury podstawowej), do której uprawniona jest jedna osoba, w przypadku osiągania przychodu powyżej 70% do 130%

 477 zł 47 gr

Z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego
i macierzyńskiego

zasiłek chorobowy za 1 dzień

     10 zł 00 gr 

zasiłek macierzyński

3.521 zł 80 gr

jednorazowe odszkodowanie za 1% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

   700 zł 00 gr
(od 01.07.2014)

ostatnia aktualizacja: 01 grudnia 2015 r.