ZADANIA KRUS

Trwa ładowanie
A A A

Dodatki do emerytur i rent

Do emerytur i rent przysługują dodatki przyznawane zarówno na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2015 r., poz. 704), jak i na podstawie innych przepisów:

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniedodatek pielęgnacyjny

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniedodatek kombatancki

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniedodatek weterana poszkodowanego

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniedodatek dla sieroty zupełnej

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieryczałt energetyczny

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniedodatek z tytułu pracy przymusowej

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieświadczenie pieniężne dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy III Rzeszy i ZSRR

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieświadczenie pieniężne i uprawnienia przysługujące żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniedodatek kompensacyjny

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknierefundacja z tytułu opłacanej składki na obowiązkowe ubezpieczenie OC/AC

dodatek dla osób, które ukończyły 100 lat.

Generalnie wszystkie wymienione dodatki przysługują obok emerytury lub renty i nie są uwzględniane przy ustalaniu wskaźnika wymiaru świadczenia (wskaźnik ten decyduje o wysokości rolniczej emerytury lub renty), natomiast wypłacane są łącznie z emeryturą lub rentą. Wyjątkiem jest dodatek z tytułu pracy przymusowej, który dolicza się do części składkowej emerytury lub renty  rolniczej z ubezpieczenia i który wpływa na wysokość wskaźnika wymiaru tej części świadczenia.
W przypadku, gdy emeryt lub rencista uprawniony jest do kilku świadczeń emerytalno-rentowych (np. świadczenia z KRUS i z ZUS), przysługuje mu prawo do danego dodatku tylko przy jednym świadczeniu emerytalno-rentowym.
Dodatki przyznawane są na wniosek emeryta lub rencisty złożony do najbliższej miejsca zamieszkania rolnika jednostki organizacyjnej KRUS (Oddziału Regionalnego lub Placówki Terenowej); wyjątkiem jest dodatek pielęgnacyjny z tytułu ukończenia 75 lat i dodatek dla 100-latka. Dodatek z tych tytułów OR/PT KRUS przyznają z urzędu, po ukończeniu przez świadczeniobiorcę stosownego wieku.


Zobatrz także:

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniekwoty świadczeń