ZADANIA KRUS

Trwa ładowanie
A A A

Zawieszenie (zmniejszenie) emerytury/renty rolniczej w związku z osiąganiem przychodu przez emeryta/rencistę

Osiąganie przez emeryta lub rencistę, który ma ustalone prawo do emerytury rolniczej lub okresowej emerytury rolniczej albo renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej, przychodów z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego może spowodować zawieszenie rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych lub ich zmniejszenie (dot. części uzupełniającej tych świadczeń).

Podjęcie przez rencistę, uprawnionego do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego od 1 stycznia 2013 r. nie powoduje utraty prawa do tej renty. W zależności od uzyskanego przychodu świadczenie może ulegać zawieszeniu (zmniejszeniu) na zasadach przedstawionych poniżej.

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników w art. 34 ust. 1 stanowi, iż prawo do emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia ulega zawieszeniu na zasadach określonych w art. 103-106 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jednocześnie ustawa ta gwarantuje, iż zawieszeniu nie podlega część składkowa emerytury lub renty rolniczej bądź nadwyżka świadczenia emerytalno-rentowego ponad 95% emerytury podstawowej (w przypadku świadczeń przyznanych przed 1.01.1991 r.) lub ponad 85% emerytury podstawowej (w przypadku rent rodzinnych).

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu w przypadku osiągania przez emeryta/rencistę dodatkowego przychodu (np. z tytułu zatrudnienia, służby, innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności, przychodów z tytułu działalności wykonywanej za granicą), przekraczającego tak zwane dopuszczalne kwoty obliczane od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS 

W związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 lutego 2016 r. o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2015 r., wynoszącego 4 066 zł 95 gr, od 1 marca 2016 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie, zawieszenie emerytury lub renty wynoszą:  70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 2.846 zł 90 gr, 130% tego wynagrodzenia, tj. 5.287 zł 10 gr.

Jeśli osiągane przez emeryta lub rencistę przychody nie przekraczają 70% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 01.06.2016 r. – 2.927 zł 10 gr ), świadczenie jest nadal wypłacane w dotychczasowej wysokości.

Natomiast przychody przekraczające kwotę 2.927 zł 10 gr, a nie przekraczające kwoty stanowiącej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 01.06.2016 r. – 5.436 zł 00 gr), powodują zmniejszenie części uzupełniającej (części wynoszącej 95% emerytury podstawowej w przypadku świadczeń przyznanych przed 1.01.1991 r. lub 85% emerytury podstawowej w przypadku rent rodzinnych) o kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia ustaloną dla danego świadczenia (563,05 oraz 478,62 dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

W razie osiągania przychodu przekraczającego kwotę 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 01.06.2016 r. – 5.436 zł 00 gr) ulega zawieszeniu część uzupełniająca (część wynosząca 95% emerytury podstawowej lub 85% emerytury podstawowej w przypadku rent rodzinnych) rolniczego świadczenia emerytalno-rentowego.

Bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają zawieszeniu ani zmniejszeniu świadczenia osób, które mają ustalone prawo do emerytury rolniczej i osiągnęły powszechny wiek emerytalny. Emeryci ci mogą zarobkować bez ograniczeń. Dotyczy to również osób uprawnionych do częściowej emerytury rolniczej. Natomiast pozostali emeryci (pobierający tzw. emeryturę rolniczą „wcześniejszą”) muszą liczyć się z zawieszeniem (zmniejszeniem) pobieranej przez nich emerytury rolniczej, w przypadku osiągania przychodu przekraczającego określone wyżej progi zarobkowe.

Natomiast na wysokość renty rodzinnej pobieranej przez uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, oraz studentów, do czasu ukończenia 26 lat, nie mają wpływu przychody w związku z wykonywaniem umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Na zawieszenie (zmniejszenie) emerytury/renty rolniczej nie mają wpływu dochody z działalności rolniczej, jednakże fakt nie zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej decyduje o zawieszeniu (ograniczeniu wysokości) części uzupełniającej emerytury/renty rolniczej.

oprac. Biuro Świadczeń, czerwiec 2011 r.

Aktualizacja: Biuro Świadczeń, 31 listopada 2015 r., 03.06.2016 r.