ZADANIA KRUS

Trwa ładowanie
A A A

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych1

Waloryzacja to coroczna marcowa podwyżka świadczeń. Wprowadzono ją, by emeryci i renciści nie tracili na podwyżkach cen (np. energii, czy gazu).

Emerytura podstawowa oraz emerytury i renty z ubezpieczenia podlegają corocznie waloryzacji w terminie wskazanym dla waloryzacji emerytur i rent przysługujących na podstawie przepisów emerytalnych, tj. przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Waloryzacja emerytury podstawowej polega na pomnożeniu kwoty tej emerytury przez wskaźnik waloryzacji ustalony zgodnie z przepisami emerytalnymi.

Waloryzacja emerytury oraz renty z ubezpieczenia polega na pomnożeniu zwaloryzowanej kwoty emerytury podstawowej przez wskaźnik wymiaru świadczenia.

Jeżeli zwaloryzowana kwota emerytury lub renty z ubezpieczenia jest niższa od kwoty najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych, wysokość takiego świadczenia podwyższa się (z pewnymi wyjątkami) z urzędu do tej kwoty.

Prezes Kasy ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, co najmniej na 7 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji, obowiązującą od tego terminu kwotę emerytury podstawowej.

Dodatki i świadczenia pieniężne wypłacane obok emerytury lub renty rolniczej oraz kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent rolniczych podlegają podwyższeniu poprzez ich pomnożenie przez ustalony wskaźnik waloryzacji.

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych jest przeprowadzona w marcu, a dla emerytur i rent wypłacanych kwartalnie – w kwietniu, w ustalonych dla każdego świadczeniobiorcy terminach płatności.

KRUS waloryzuje emerytury/renty z urzędu, czyli bez konieczności zgłoszenia odpowiedniego wniosku przez osobę uprawnioną, i informuje o podwyższeniu świadczenia (decyzja).


1. art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017r. poz. 2)

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od dnia 1 marca 2017 r.2

W przypadku waloryzacji od 1 marca 2017 r. nie ma zastosowania zasada, zgodnie z którą nową wysokość świadczenia emerytalno-rentowego stanowi iloczyn aktualnej emerytury podstawowej, wynoszącej od dnia 1 marca 2017 r. 886 zł 44 gr miesięcznie, i wskaźnika wymiaru tego świadczenia.

W roku bieżącym po raz kolejny (poprzednio w 2015r.) zastosowano waloryzację procentowo-kwotową, czyli waloryzację procentową z gwarantowaną minimalną podwyżką.

Od dnia 1 marca 2017 r. waloryzacja polega na podwyższeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2017 r. wskaźnikiem waloryzacyjnym wynoszącym 100,44%, nie mniej niż o kwotę:

  • 10 zł – w przypadku emerytury rolniczej, okresowej emerytury rolniczej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, emerytury oraz renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin,
  • 5 zł – w przypadku częściowej emerytury rolniczej.

Jeżeli w wyniku podwyżki świadczenie jest niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2017 r. 1.000 zł) – zostanie podwyższone z urzędu do 1.000 zł.

Do 1.000 zł nie zostaną podwyższone:

a) emerytury przyznane na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tzw. wcześniejsze emerytury rolnicze),

b) emerytury częściowe,

c) świadczenia, których wypłata została zawieszona stosownie do art. 28 lub 34 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia,

d) emerytura i renta z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną,

e) emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata.


2. art. 5, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2)

 

 

Informację Biura Świadczeń C KRUS zaktualizowano: 03 marca 2017 r.