ZADANIA KRUS

Trwa ładowanie
A A A

Tryb dokonywania zgłoszenia do ubezpieczenia

Zgodnie z ustawą  o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r., poz. 1403, t.j.), rolnik zobowiązany jest nie czekając na wezwanie zgłaszać Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego osoby podlegające ubezpieczeniu z tytułu pracy w jego gospodarstwie oraz informować o okolicznościach mających wpływ na podleganie ubezpieczeniu i o zmianach tych okoliczności. Każdorazowo czynności te rolnik jest zobowiązany  wykonać w ciągu 14. dni od zaistnienia jakiejkolwiek okoliczności mającej znaczenie dla podlegania ubezpieczeniu. Tak więc każda osoba stająca się właścicielem (posiadaczem), dzierżawcą lub użytkownikiem gospodarstwa rolnego i rozpoczynająca na nim działalność rolniczą, obowiązana jest dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia w placówce terenowej KRUS, właściwej ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego, wypełniając w tym celu formularz "Zgłoszenia do ubezpieczenia" . Informacje zamieszczone w tym formularzu, dotyczące wielkości gospodarstwa rolnego, daty rozpoczęcia działalności rolniczej, osób pracujących w gospodarstwie, ewentualnie podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu, są podstawą do rejestracji rolnika jako płatnika składek oraz do wydania decyzji o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu samego rolnika, jego współmałżonka oraz domowników wykonujących pracę w gospodarstwie rolnym, a w przypadku małżonka rolnika - również w gospodarstwie domowym. Z tego powodu  "Zgłoszenie" są obowiązani  składać wszyscy rolnicy, bez względu na to, czy. sami spełniają warunki do objęcia ich ubezpieczeniem w trybie obowiązkowym, czy. ewentualnie wyrażają chęć przystąpienia do ubezpieczenia na wniosek. Przy zgłaszaniu do ubezpieczenia domownika, wykonywanie przez tę osobę pracy na rzecz rolnika powinno być potwierdzone zgodnymi oświadczeniami rolnika i domownika. Sama czynność zgłoszenia do ubezpieczenia jest jednak tylko czynnością wtórną wobec istnienia obowiązku ubezpieczenia. Oznacza to, że niezależnie od czasu, w którym zgłoszenie to zostanie dokonane, objęcie ubezpieczeniem następuje również za okresy minione, w których były spełnione ustawowe warunki .

Do objęcia ubezpieczeniem na wniosek niezbędne jest wyraźne wyrażenie woli, a w szczególności określenie zakresu ubezpieczenia oraz daty objęcia tym ubezpieczeniem. Z tego też powodu do formularza "Zgłoszenia do ubezpieczenia" powinien być dołączony "Wniosek o objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników" , podpisany zarówno przez osobę bezpośrednio zainteresowaną, jak i rolnika, na rzecz którego ta osoba wykonuje pracę. Występując o objęcie ubezpieczeniem danej osoby, za którą rolnik będzie opłacał składki, tj. współmałżonka lub domownika, składając swój podpis na "Wniosku" , rolnik potwierdza fakt wykonywania przez te osoby pracy w jego gospodarstwie rolnym, a w przypadku małżonka - również w gospodarstwie domowym.

UWAGA!

Dla ułatwienia dokonania jednoznacznych ustaleń dotyczących podlegania ubezpieczeniu, przy dokonywaniu zgłoszenia wskazane jest okazanie dokumentu określającego powierzchnię posiadanych użytków rolnych, wyrażoną zarówno w ha fizycznych, jak i ha przeliczeniowych. Każdy fakt objęcia ubezpieczeniem, jak i ustania ubezpieczenia, jest potwierdzany decyzją Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub decyzją wydaną z jego upoważnienia. Jeżeli rolnik nie dopełnił obowiązku terminowego zgłoszenia do ubezpieczenia, bądź uchyla się od przedłożenia dowodów świadczących o nieistnieniu obowiązku ubezpieczenia, decyzja o podleganiu ubezpieczeniu wydawana jest z urzędu. Decyzja ustalająca podleganie ubezpieczeniu stanowi ponadto podstawę żądania zapłaty składek.

 


Wnioski do pobrania:

Rozpoczyna pobieranie plikuZgłoszenie do ubezpieczenia społecznego rolników

Rozpoczyna pobieranie plikuWniosek o objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników