ZADANIA KRUS

Trwa ładowanie
A A A

Składki na ubezpieczenie społeczne rolników - wymiar składek, terminy ich opłacania

Rolnik płaci miesięczne składki na:

 • ubezpieczenie emerytalno-rentowe
 • ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie.

W przypadku, gdy okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników jest krótszy niż miesiąc, składki zostaną obliczone proporcjonalnie do liczby dni podlegania ubezpieczeniu.

Miesięczna wysokość składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosi 10 proc. emerytury podstawowej (do 30.09.2009 r. składka na to ubezpieczenie  była opłacana w wymiarze kwartalnym odpowiadającym kwocie 30 proc. emerytury podstawowej, obowiązującej w ostatnim miesiącu poprzedniego kwartału). Wysokość emerytury podstawowej jest ogłaszana przez Prezesa ZUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
Rolnik, którego gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 50 ha przeliczeniowych i więcej, opłaca dodatkową składkę miesięczną na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, w wysokości:

 1. 12% emerytury podstawowej - w przypadku gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych;
 2. 24% emerytury podstawowej - w przypadku gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych;
 3. 36% emerytury podstawowej - w przypadku gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
 4. 48% emerytury podstawowej - w przypadku gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za każdą osobę (w tym także za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą) podlegającą temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie będzie miała równą wysokość (odpowiadającą jej pojedynczemu wymiarowi). Składkę na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie ustala Rada Rolników. Prezes Kasy ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wysokość miesięcznej składki na jeden lub kilka kolejnych kwartałów, na co najmniej 14 dni przed pierwszym dniem danego kwartału. Wysokość tej składki  może być ustalana kwotowo i korygowana - w przypadku zmiany wysokości emerytury podstawowej, albo za pomocą określonego procentu emerytury podstawowej.

Termin płatności składek przypada na ostatni dzień pierwszego miesiąca danego kwartału, tj.: 31 stycznia za I kwartał, 30 kwietnia za II kwartał, 31 lipca za III kwartał, 31 października za IV kwartał, Aktualny wymiar składki na ubezpieczenie społeczne rolników

UWAGA!

Składka podstawowa na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i jednocześnie prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujące przy prowadzeniu tej działalności jest należna w podwójnym wymiarze. Natomiast na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie składka za te osoby opłacana będzie w pojedynczej wysokości, tak samo jak za pozostałych ubezpieczonych, którzy pozarolniczej działalności gospodarczej nie prowadzą. Rolnik prowadzący gospodarstwo ma obowiązek (wynikający z art. 4 ust. 1 ustawy z 20 grudnia 1990 r.) opłacania składek miesięcznych za wszystkie osoby podlegające ubezpieczeniu w gospodarstwie, a jeżeli działalność rolnicza prowadzona jest na rachunek kilku osób, obowiązek opłacania składek ciąży wówczas na tych osobach solidarnie. Za każdego ubezpieczonego opłaca się miesięczną składkę w równej wysokości, z wyjątkiem osób podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu, macierzyńskiemu w zakresie ograniczonym (tj. z prawem do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym lub choroby zawodowej). W przypadku, gdy okres podlegania ubezpieczeniu jest krótszy niż miesiąc, wysokość składki oblicza się proporcjonalnie do liczby dni podlegania temu ubezpieczeniu. W przypadku obowiązkowego podlegania ubezpieczeniu, obowiązek opłacania składek dotyczy wszystkich okresów, w których to podleganie istniało. W przypadku podlegania ubezpieczeniu dobrowolnemu, tj. na wniosek, obowiązek opłacania składek ustaje od dnia następującego po dniu, w którym ustały okoliczności uzasadniające podleganie ubezpieczeniu, jak również od dnia wskazanego w oświadczeniu ubezpieczonego, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym to oświadczenie zostało złożone Kasie. Za odstąpienie od ubezpieczenia uważa się także zaprzestanie opłacania składek.

Obowiązkiem każdego płatnika składek jest samodzielne śledzenie zmian w wysokości składek i opłacanie ich każdorazowo w wysokości aktualnie obowiązującej. Druki przekazów pocztowych mają jedynie ułatwić działania rolników w tym zakresie. Nieznajomość aktualnej wysokości składki nie zwalnia rolnika z obowiązku terminowego płacenia składek w odpowiedniej wysokości.

Wpłaty składek można dokonywać na rachunek właściwej placówki terenowej lub oddziału regionalnego KRUS, za pośrednictwem poczty lub banku. Płatnicy składek, którzy, z powodu nieregularnego wpływu dochodów, nie są w stanie jednorazowo regulować swoich zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników, mogą dokonywać częściowych przedpłat na przyszłą należność, jednakże w taki sposób, aby łączna kwota dokonanych wpłat pokryła pełną jej wysokość w obowiązującym terminie. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników dopuszcza również możliwość dokonywania potrąceń ze świadczeń przysługujących rolnikowi, na poczet składek, do opłacenia których jest on zobowiązany.

Nieopłacenie składek w ustawowym terminie skutkuje wzrostem kwoty należności o odsetki za zwłokę, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.). Odsetki liczone są za każdy dzień zwłoki, począwszy od następnego dnia po upływie terminu płatności, aż do dnia dokonania zapłaty włącznie. Stopę procentową odsetek za zwłokę ustala Minister Finansów. Obwieszczenie dotyczące powyższego jest publikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Zobacz tabelę stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych na stronie Ministerstwa Finansów - docelowy adres: http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/tabela-stawek-odsetek-za-zwloke-od-zaleglosci-podatkowych.


Informacja dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem

Kasa informuje, że przepisy art. 16a – 16f ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2016, poz. 277 z późn. zm.) umożliwiają finansowanie z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem własnym, swojego małżonka, lub dzieckiem przysposobionym, m.in. za niżej wymienione osoby:

 • rolnika i domownika podlegającego ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu
  z mocy ustawy albo na wniosek,
 • rolnika i domownika, który nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników,
 • osobę będącą członkiem rodziny rolnika lub domownika, która nie spełnia warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Uprawnienie do finansowania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe jest przyznawane na okres:

 • do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5. roku życia,
 • do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia, w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.

Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem finansowana jest ze środków budżetu państwa, od dnia złożenia wniosku.

Prawo do finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe może zostać przyznane, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki:

  • złożony zostanie, w przypadku osób podlegających ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS - wniosek o finansowanie z dotacji budżetu państwa składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem (formularz wniosku do pobrania na www.bip.krus.gov.pl w dziale: formularze i wnioski > ubezpieczenia), a w przypadku osób dotychczas niepodlegających ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS - wniosek o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym i finansowanie składki na to ubezpieczenie z dotacji budżetu państwa, w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem (formularz wniosku dostepony w BIP KRUS j.w.);
  • przedłożony zostanie skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz w przypadku dziecka niepełnosprawnego orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;
   osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie posiada ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, w tym do emerytury lub renty;
  • rolnik lub domownik prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujący przy jej prowadzeniu, zaprzestanie prowadzenia tej działalności albo zawiesi jej wykonywanie bądź współpracę przy jej prowadzeniu w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Oznacza to, że w dniu rozpoczęcia finansowania składki ze środków budżetu państwa, działalność ta nie może być prowadzona;
  • drugi rodzic nie korzysta z prawa do finansowania składek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w KRUS albo z prawa do finansowania składek w ZUS na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (m.in. z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego cz. przebywania na urlopie wychowawczym).

Przepisy ustawy umożliwiają finansowanie z dotacji budżetu państwa wyłącznie składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Składka z dotacji budżetu państwa równa jest składce, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, stanowiącej 10% emerytury podstawowej. Jednocześnie Kasa informuje, że osobom, które nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników (tzn. nie spełniają warunków do tego ubezpieczenia),  sw okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przysługuje prawo wyboru finansowania składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe - w ZUS lub KRUS.


 

 

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieulgi w spłacie należności, umorzenia

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewymiar składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w latach 1995-2015