Aktualności

Komunikat Centralnej Komisji Konkursowej

Wyniki XVIII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Organizatorami konkursu byli:

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 • Państwowa Inspekcja Pracy;
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Partnerem Strategicznym przedsięwzięcia było Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Realizację Konkursu wspierały samorządy terytorialne, jednostki ochotniczej straży pożarnej, policji, izby rolnicze, ośrodki doradztwa rolniczego, organizacje zawodowe i społeczne rolników oraz producenci środków produkcji dla rolnictwa. Patronat medialny nad konkursem objęli: Telewizja Polska S.A. Program 1, Telewizja Interaktywna portalu rolnego AgroNews.com.pl, dwutygodnik AGRO SERWIS, Tygodnik Poradnik Rolniczy, wydawnictwa: Agro Profil, Rolniczy Przegląd Techniczny, AGRO - Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych oraz portale: wiescirolnicze.pl i Gospodarz.pl Twój Portal Rolniczy.

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych oraz upowszechnianie wiedzy na temat zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym.
Brały w nim udział osoby pełnoletnie, prowadzące produkcyjną działalność rolniczą i ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegał w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym. Do udziału w XVIII edycji zgłoszono 906 gospodarstw indywidualnych. Większość z nich stanowiły gospodarstwa rolne o powierzchni 0-50 ha (było ich 656, tj. 72,4% ogółu zgłoszonych), o mieszanym profilu produkcji (391 gospodarstw, tj. 43,2% ) i produkcji roślinnej – zbóż (220 gospodarstw, tj. 24,3%).

Zgodnie z regulaminem Konkursu Komisje Konkursowe sprawdzały:

 • organizację obejścia i podwórza gospodarstwa;
 • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy;
 • stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych;
 • stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi znajdujących się w gospodarstwie rolnym;
 • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich;
 • wyposażenie w środki ochrony osobistej i urządzenia wspomagające;
 • sposób przechowywania środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych;
 • estetykę gospodarstw oraz organizację miejsca wypoczynku;
 • zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

Gospodarstwa finalistów XVIII Ogólnokrajowego Konkursu BGR wizytowała oraz oceniała, powołana przez Prezesa KRUS, Centralna Komisja Konkursowa, w skład której wchodzili przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Państwowej Inspekcji Pracy, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Patrona Strategicznego – Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

W ocenie Komisji wszystkie finałowe gospodarstwa rolne prezentowały wysoki poziom bezpieczeństwa, wyróżniały je ład i porządek w obejściu, dobrze zaplanowane oraz utrzymane i oświetlone ciągi komunikacyjne, bardzo dobry stan techniczny stosowanych maszyn i urządzeń, środowiska naturalnego.

Na posiedzeniu w dniu 02.08.2021 roku Centralna Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców tegorocznej edycji. Za najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w kraju uznano gospodarstwo Państwa Małgorzaty i Marka Borkowskich z województwa warmińsko-mazurskiego. Laureaci otrzymają nagrodę Prezesa KRUS - ciągnik rolniczy URSUS C-380 K, o mocy 55 KW oraz voucher od Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

Drugie miejsce i nagrodę pieniężną Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz voucher od Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych otrzymuje gospodarstwo Pana Marcina Wasiniewskiego z  województwa kujawsko-pomorskiego. Miejsce trzecie, ex aequo, przyznano gospodarstwom Państwa: Anny i Tomasza Dudków z województwa małopolskiego oraz Wioletty i Janusza Mrozów z województwa śląskiego. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz vouchery od Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

Zdobywcy miejsc na podium otrzymują ponadto roczną prenumeratę „Rolniczego Przeglądu Technicznego”.

Nagrodę specjalną, pieniężną Głównego Inspektora Pracy -„za stosowanie udogodnień i rozwiązań technicznych zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym” przyznano Państwu Annie i Krystianowi Jakóbczakom z województwa wielkopolskiego.

Ponadto przyznano 3 wyróżnienia specjalne:

 • „za propagowanie zdrowego stylu życia i organizację pracy w gospodarstwie rolnym umożliwiające rolnikom realizację pasji i hobby”Państwu Beacie i Sławomirowi Witkowskim z województwa łódzkiego, którzy otrzymają nagrody ufundowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz firmę SWIMER Sp. z o.o. – Łukasz Otremba z Torunia;
 • „za organizację obejścia gospodarstwa rolnego oraz dbałość o  jego estetykę” PaństwuAgnieszce i Tomaszowi Dumom z woj. podkarpackiego; laureaci otrzymają nagrody ufundowane przez: Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajową Spółkę Cukrową;
 • „za rozwiązania umożliwiające łączenie bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym z prowadzeniem dodatkowej działalności pozarolniczej” Państwu Dorocie i Michałowi Zielińskim z województwa świętokrzyskiego. Rolnicy otrzymają nagrodę ufundowaną przez firmę Bayer Crop Science sp. z o.o.

Pozostali laureaci etapu centralnego „za udział w finale Konkursu i stosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym” otrzymają nagrody ufundowane przez organizatorów Konkursu i fundatorów: (Syngenta Polska Sp. z o.o., Związek Młodzieży Wiejskiej, Krajowy Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników, Krajową Radę Izb Rolniczych, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona i Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Tygodnik Poradnik Rolniczy).

Właściciele wszystkich 16 gospodarstw rolnych uczestniczących w finale krajowym otrzymają ponadto:

 • dyplomy okolicznościowe Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 • grawertony okolicznościowe oraz zestawy odzieży roboczej i środków ochrony osobistej, ufundowane przez Głównego Inspektora Pracy;
 • zestawy odzieży ochronnej do wykonywania oprysków, ufundowane przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin;
 • dyplomy Prezesa KRUS;
 • obuwie robocze ufundowane przez PPO w Strzelcach Opolskich;
 • roczne prenumeraty „Tygodnika Poradnika Rolniczego”.

Dodatkowe wyróżnienie za wyjątkową dbałość o estetykę obejścia gospodarskiego i duży wkład pracy w tworzenie barwnych krajobrazów wiejskich przyznano:

 • PaństwuAgnieszce i Mirosławowi Ignaszakom z woj. zachodniopomorskiego;
 • Państwu Ewie i Robertowi Truchelom z woj. podlaskiego;
 • Państwu Marioli i Andrzejowi Lisom z woj. pomorskiego.

Wymienieni wyżej rolnicy otrzymają dyplomy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz zestawy nasion i produktów do pielęgnacji kwiatów, ufundowane przez firmę Bayer Crop Science Sp. z o.o.

Informacja na temat terminu i miejsca uroczystej gali podsumowującej Konkurs zostanie opublikowana w późniejszym terminie.

 


Do góry