AKTUALNOŚCI

A- A A+

 

Minister pracy i polityki społecznej i Prezes KRUS zawarli umowę...

Umowa określa zasady współdziałania Prezesa KRUS i Ministra Pracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, w części dotyczącej "Reformy Administracyjnej KRUS", zaplanowanej w ramach umowy kredytowej numer 7358-POL, zawartej 7 kwietnia 2006 roku przez rząd Rzeczpospolitej Polskiej z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej, Anna Kalata, i Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Dariusz Rohde, podpisali 15 września 2006 roku umowę o realizacji przez KRUS Poakcesyjnego Program Wspierania Obszarów Wiejskich, w części programu dotyczącej reformy administracyjnej KRUS.

Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich (PPWOW) składa się z trzech części:

  • Część A - "Reforma Administracyjna KRUS" - polegająca na wsparciu reformy KRUS poprzez modernizację procesów zarządzania i organizacji systemu ubezpieczenia społecznego rolników,
  • Część B - "Integracja społeczna", której celem jest wzrost integracji społecznej w nisko rozwiniętych gminach wiejskich poprzez wzrost potencjału samorządów lokalnych w zakresie wyszukiwania, planowania i wdrażania strategii ochrony socjalnej, oraz
  • Część C - "Kampania promocyjno-informacyjna o działaniach na rzecz integracji społecznej".

Część środków na realizację programu pochodzi z kredytu Banku Światowego udzielonego rządowi RP w wysokości 72,2 mln euro. Umowa kredytu została podpisana 7 kwietnia br. Za jej realizację odpowiedzialny jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.
Na realizację programu dotyczącą reformy KRUS przeznaczono zgodnie z umową 27 mln euro, z czego 90% stanowią środki Banku Światowego, a 10% środki budżetowe stanowiące wkład własny KRUS. Fundusze zagwarantowane Kasie umową posłużą na dokonanie zmian organizacyjnych i administracyjnych, w tym na wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego automatyzację procesów pracy. Kasa opracowała koncepcję IT, bardzo pozytywnie ocenioną przez ekspertów Banku Światowego, którzy w 2005 roku oceniali funkcjonowanie Kasy. Rekomendując zamierzenia Kasy ministrowi nadzorującemu system ubezpieczenia społecznego rolników (wówczas był nim minister pracy i polityki społecznej) eksperci Banku stwierdzili jednocześnie, iż nie można zreformować KRUS bez dodatkowych środków niezbędnych na zakup sprzętu komputerowego, zaprojektowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego, automatyzację procesów biznesowych, czy też przygotowanie nowoczesnego systemu archiwizowania danych.

Zgodnie z podpisaną umową, KRUS do końca 2006 roku przedstawi Plan Realizacyjny Programu do akceptacji Zespołu Międzyresortowego ds. Monitorowania Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Ponadto w Kasie powołany zostanie Koordynator Programu odpowiedzialny za koordynację realizacji Programu i współpracę Kasy z innymi instytucjami, zwłaszcza z Ministerstwem Pracy oraz Ministerstwem Finansów. Z uwagi na fakt, że umowa kredytu Banku Światowego traktowana jest jako umowa międzynarodowa, usługi i zakupy realizowane przez Kasę w ramach PPWOW, będą zamawiane zgodnie z procedurami Banku Światowego.

Minister Pracy i Polityki Społecznej będzie wspierał działania KRUS, w szczególności poprzez udostępnienie usług konsultantów do spraw procedur przetargowych, strategii informacyjnej, procedur finansowych, którzy zostaną zatrudnieni w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W ramach umowy, MPiPS przeprowadzi również nieodpłatne szkolenia dla pracowników KRUS w zakresie zastosowania i funkcjonowania dostarczonego przez ministerstwo systemu informatycznego wspierającego realizację programu


Do góry

To top

Do góry