AKTUALNOŚCI

A- A A+

Informacja o wejściu w życie Umowy o za-bezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Australią

W dniu 7 października 2009 r. w Warszawie została podpisana Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym.

Wraz z Umową podpisano również Porozumienie administracyjne w sprawie stosowania tej Umowy. Zarówno Strona australijska jak i polska zakończyły ustawowe i konstytucyjne procedury wymagane do wejścia w życie Umowy. W związku z tym zgodnie z art. 26 Umowy wchodzi ona w życie z dniem 1 października 2010 r. Oznacza to, że od tej daty osoby zainteresowane świadczeniami na podstawie Umowy będą mogły zgłaszać do KRUS wnioski w sprawie świadczeń m.in. emerytur i rent.

Umowa polsko - australijska o zabezpieczeniu społecznym, ma na celu zagwarantowanie ochrony uprawnień w dziedzinie zabezpieczenia społecznego osobom, które w okresie aktywności zawodowej podejmowały zatrudnienie bądź prowadziły działalność na własny rachunek (także rolniczą) na terytoriach obydwu Państw-Stron Umowy, a także ochrony uprawnień członków ich rodzin i innych uprawnionych, o ile wywodzą swoje uprawnienia z ubezpieczenia tych osób. Umowa ta odpowiada międzynarodowym standardom w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i opiera się na następujących zasadach:

 • Zasadzie równego traktowania
  Polega ona na tym, że przy stosowaniu przepisów prawnych jednego z Państw-Stron Umowy obywatele drugiego Państwa są traktowani na równi z jego obywatelami.
 • Zasadzie jedności stosowanego ustawodawstwa
  Oznacza to, że osoby objęte zakresem podmiotowym Umowy podlegają wyłącznie ustawodawstwu tylko jednego Państwa, przy czym Umowa wskazuje, które ustawodawstwo jest właściwe.
 • Zasadzie zachowania praw nabytych
  Oznacza to, że świadczenia pieniężne, do których prawo przysługuje na podstawie przepisów prawnych jednego z Państw-Stron Umowy, nie mogą ulec zmniejszeniu, wstrzymaniu, zmianie, zawieszeniu lub uchyleniu z powodu zamieszkania przez osobę uprawnioną na terytorium drugiego z tych Państw.
  A zatem świadczenia pieniężne, przyznane na podstawie polskich przepisów prawnych, w tym emerytury i renty rolnicze, będą transferowane osobie uprawnionej do tych świadczeń, mającej miejsce zamieszkania na terytorium Australii i odwrotnie. Zasada ta nie dotyczy jednak świadczeń przyznawanych w drodze wyjątku.
 • Zasadzie sumowania okresów ubezpieczenia
  W celu nabycia, zachowania lub przywrócenia prawa do świadczeń emerytalno - rentowych, okresy ubezpieczenia przebyte na mocy przepisów prawnych obu Państw-Stron Umowy są sumowane w zakresie niezbędnym, pod warunkiem, że okresy te się nie pokrywają.

Związanie Polski Umową z Australią umożliwi polskim i australijskim obywatelom między innymi:

 • opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne przez osoby migrujące między Polską a Australią w celu wykonywania pracy tylko w jednym państwie (unikanie podwójnego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne za pracę wykonywana przejściowo w drugim państwie),
 • ułatwienie swobody przepływu osób między Rzecząpospolitą Polską a Australią poprzez zapewnienie ochrony przed utratą prawa z tytułu polskich okresów ubezpieczenia lub australijskich okresów stałego pobytu w wieku produkcyjnym, po wyjeździe do drugiego państwa , w tym:
  • zagwarantowanie prawa do złożenia wniosku o emeryturę australijską podczas pobytu obywatela australijskiego w RP,
  • uzyskanie emerytur i rent częściowych, z jednego lub z obu państw, osobom w Polsce i w Australii, które pracowały w obydwu państwach i mimo to obecnie nie mają wystarczających okresów ubezpieczenia do przyznania świadczeń w jednym z tych państw lub obydwu,
  • transfer świadczeń osobom uprawnionym w jednym z Państw-Stron Umowy a zamieszkałym na terytorium drugiego Państwa - Stron Umowy.
 • zagwarantowanie równego traktowania w obu państwach, osób objętych Umową, w zakresie praw i obowiązków wynikających z ustawodawstwa krajowego, dotyczących prawa i wypłaty świadczeń.

W zakres przedmiotowy polsko - australijskiej Umowy wchodzą następujące świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników:

 • z ubezpieczenia chorobowego, macierzyńskiego i wypadkowego:
  • jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej,
 • z ubezpieczenia emerytalno-rentowego:
  • emerytura rolnicza,
  • renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową,
  • renta rodzinna,
  • zasiłek pogrzebowy.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. Umowy, w tym dotyczące realizacji tej Umowy przez KRUS zostaną zamieszczone w terminie późniejszym na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl  (zakładka Współpraca z zagranicą).

Teksty Umowy i Porozumienia są zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa pracy i Polityki Społecznej pod adresem http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1215


Do góry

To top

Do góry