AKTUALNOŚCI

A- A A+

Zapomoga pieniężna dla emerytów i rencistów KRUS

W kwietniowych terminach wypłat świadczeń emerytalno-rentowych uprawnieni świadczeniobiorcy KRUS otrzymają z urzędu (tj. bez konieczności składania wniosku) jednorazowe świadczenie, przysługujące na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2005 r. o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r. (Dz. U. Nr 102, poz. 852, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 219).

Zapomoga pieniężna przysługuje osobom, które w marcu danego roku kalendarzowego mają prawo do świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o których mowa w art. 18 pkt 1-4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998r. Nr 7, poz. 25 z późn. zm.) lub do świadczenia, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001r., o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. Nr 52, poz. 539 z późn. zm.), jeżeli wysokość tych świadczeń nie przekracza, na dzień 31 marca roku, w którym ustala się prawo do zapomogi pieniężnej, kwoty 1200,00 zł miesięcznie.

Przy ustalaniu wysokości świadczenia uwzględnia się kwotę świadczenia łącznie z dodatkiem pielęgnacyjnym, dodatkiem dla sierot zupełnych oraz innymi dodatkami lub świadczeniami pieniężnymi przysługującymi na podstawie odrębnych przepisów, które są wypłacane przez organy emerytalno-rentowe w wysokości ustalonej przed dokonaniem potrąceń i egzekucji oraz zmniejszenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004r., Nr 39, poz. 353 z późn. zm.), a także zawieszenia na zasadach określonych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników.

W przypadku gdy osoba uprawniona pobiera więcej niż jedno świadczenie, przy ustalaniu wysokości świadczeń na dzień 31 marca roku, w którym ustala się prawo do zapomogi pieniężnej, przyjmuje się sumę przysługujących świadczeń.

Do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedna zapomoga.

W przypadku gdy osobie uprawnionej do renty rodzinnej przysługuje renta socjalna, przy ustalaniu kwoty łącznego świadczenia, przyjmuje się sumę renty rodzinnej i wypłaconej renty socjalnej.

Zapomoga przysługuje w wysokości:

  • 420,00 zł – jeżeli świadczenie przysługujące osobie uprawnionej nie przekracza kwoty 600,00 zł;
  • 310,00 zł – jeżeli świadczenie przysługujące osobie uprawnionej wynosi powyżej 600,00 zł, nie więcej jednak niż 800,00 zł;
  • 180,00 zł - jeżeli świadczenie przysługujące osobie uprawnionej wynosi powyżej 800,00 zł nie więcej jednak niż 1000,00 zł;
  • 140,00 zł – jeżeli świadczenie przysługujące osobie uprawnionej wynosi powyżej 1000,00 zł nie więcej jednak niż 1200,00 zł.

Zapomogę wypłaca się osobie uprawnionej z urzędu wraz ze świadczeniem za miesiąc kwiecień 2007 r.

Zapomoga pieniężna przysługuje tylko raz w roku i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieZobacz w menu: Podstawy prawne wyciąg z Dz.U. z dnia 27 lutego 2007 r. Nr 35, poz. 219


Do góry

To top

Do góry