AKTUALNOŚCI

A- A A+

Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w obszarach miejskich i wiejskich

O dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, głównie na terenach wiejskich, rozmawiali 23 października w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi eksperci, przedstawiciele instytucji działających w obszarze zdrowia publicznego. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowali Zastępca Prezesa Kasy Janina Pszczółkowska i Zastępca Prezesa Kasy Andrzej Kneć.

Konferencja ma na celu przedstawienie diagnozy stanu obecnego oraz wskazanie kierunków działań, prowadzonych i wspomaganych przez ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi, na rzecz zrównania bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców terenów wiejskich z mieszkańcami miast − powiedział Minister Krzysztof Jurgiel.

Znaczącą rolę w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia wśród mieszkańców wsi odgrywa Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Realizując zadania ustawowe, KRUS podejmuje szereg działań, których celem jest zapobieganie chorobom zawodowym rolników, zapobieganie wypadkom w gospodarstwach rolnych, a także zwiększanie liczby rolników korzystających z rehabilitacji leczniczej.

Z pracą w gospodarstwie, przy produkcji roślinnej i zwierzęcej, wiążą się specyficzne choroby zawodowe oraz nieszczęśliwe wypadki, jakie są udziałem rolnika i jego rodziny. Na tym polu coraz większą rolę odgrywa Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współpracując z wyspecjalizowanymi instytucjami i organizacjami społecznymi. Nacisk na profilaktykę i rozmaite działania prewencyjne przynoszą efekty. Poprawia się bezpieczeństwo osób w czasie wykonywania prac rolniczych oraz przebywania na terenie gospodarstwa – podkreślił Minister Jurgiel.

Referaty pn. „Stan zdrowia ludności Polski. Niepełnosprawność i niezdolność do samodzielnej egzystencji” i „Działania prewencyjne KRUS zapobiegające niezdolności do pracy rolników wygłosili odpowiednio prof. Anna Wilmowska-Pietruszyńska – Naczelny Lekarz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Cezary Nobis – Dyrektor Biura Prewencji Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Initiates file downloadPrezentacja - Działania prewencyjne KRUS zapobiegające niezdolności do pracy rolników

Janina Pszczółkowska, zastępca Prezesa KRUS i Andrzej Kneć, zastępca Prezesa KRUS

  • Janina Pszczółkowska, zastępca Prezesa KRUS i Andrzej Kneć, zastępca Prezesa KRUS
  • Cezary Nobis, Dyrektor Biura Prewencji Centrali KRUS
  • Rafał Romanowski, podsekretarz stanu MRiRW
  • prof. Anna Wilmowska-Pietruszyńska – Naczelny Lekarz KRUS

Data dodania:

24.10.2017