AKTUALNOŚCI

A- A A+

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na konferencji podsumowującej projekt pt. Administracja centralna na rzecz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Monitoring wdrażania.

W dniu 26 marca br. przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uczestniczyli w konferencji podsumowującej projekt pt. Administracja centralna na rzecz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Monitoring wdrażania.

Celem projektu, którego Kasa była uczestnikiem, było zwiększenie zdolności 51 instytucji administracji rządowej na poziomie centralnym do wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w zakresie zapewnienia im realnej możliwości korzystania z praw gwarantowanych przez tę Konwencję. Projekt, który powstał z inicjatywy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, był realizowany przez Polski Związek Głuchych w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, a sfinansowano go ze środków Unii Europejskiej.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Krzysztof Michalkiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Przedstawiciele organizacji realizujących projekt omówili wyniki monitoringu, problemy napotkane w czasie jego realizacji oraz dobre praktyki w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych stosowane w badanych instytucjach. Konferencję zakończyła dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli sześciu monitorowanych instytucji, w których są stosowane dobre praktyki, m.in.  w zakresie komunikacji lub zatrudniania niepełnosprawnych. Podsumowując konferencję podkreślono, że realizowany projekt znacząco przyczynił się do wprowadzenia ważnych zmian w monitorowanych instytucjach w kierunku zwiększania ich dostępności dla niepełnosprawnych. Obecni przedstawiciele rządu oraz przedstawiciele organizacji osób niepełnosprawnych wyrazili nadzieję, że instytucje administracji centralnej będą kontynuować wysiłki na rzecz większego włączenia osób niepełnosprawnych w życie społeczne w Polsce.

Data dodania:

27.03.2019