AKTUALNOŚCI

A- A A+

Konferencja "Aktywna starość na obszarach wiejskich"

W dniach 13-14 listopada w Ołtarzewie odbyła się konferencja "Aktywna starość na obszarach wiejskich". Udział w niej wzięli, m.in.: Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz dr Aleksandra Hadzik, Prezes KRUS.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski w przemówieniu otwierającym konferencje zaznaczył, iż: obowiązkiem państwa jest pomoc rodzinom na wsi w opiece i zapewnieniu godnej starości swoim seniorom. Mówiąc o systemie rolniczych ubezpieczeń społecznych w Polsce minister stwierdził, iż jest to system skuteczny, uwzględniający specyfikę zawodu rolnika. Podkreślił również znaczenie doświadczeń Kasy, które mogą być podstawą do wykorzystania potencjału ubezpieczenia, struktury, działalności związanej z rehabilitacją na rzecz nowych rozwiązań dla osób starszych na obszarach wiejskich.

W swojej wypowiedzi dr Aleksandra Hadzik – KRUS podkreśliła, że: Kasa zapewnia, że odchodzący na emeryturę rolnicy mogą być bardziej aktywni. A to dlatego, że dbamy o bezpieczeństwo, od początku działalności Kasy spadła wypadkowość o ponad 70 proc., edukujemy rolników, zapewniamy rehabilitację w naszych centrach. Na obszarach wiejskich , gdzie występuje duża wypadkowość, niezwykle ważna jest działalność prewencyjna, która sprawia, że nasi seniorzy będą bezpieczniejsi i zdrowsi. To są działania przyszłościowe, które są niezwykle ważne.

Podczas konferencji przedstawiono najnowsze dane dotyczące sytuacji demograficznej na obszarach wiejskich wraz z charakterystyką populacji osób starszych.

Przedstawiciele Kasy zaprezentowali statystyki dotyczące ubezpieczonych i świadczeniobiorców KRUS, zagadnienia prewencji i rehabilitacji leczniczej podejmowane przez Kasę, w tym udział w międzynarodowej strategii „Wizja Zero”, jako inwestycji w bezpieczeństwo i dobrostan w rolnictwie.

Data dodania:

14.11.2019