AKTUALNOŚCI

A- A A+

Pilotażowy program profilaktyki stresu „STOP STRES” dla osób narażonych na stres pourazowy związany z ASF

24 września w siedzibie Centrali KRUS w Warszawie Adam Wojciech Sekściński - Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników i dr hab. n. med. Lech Panasiuk - Dyrektor Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie podpisali porozumienie w celu realizacji pilotażowego programu profilaktyki stresu "STOP STRES" przeznaczonego dla osób narażonych na stres pourazowy związany z Afrykańskim Pomorem Świń.

O Programie

Program profilaktyki stresu „STOP STRES” realizowany jest przez Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie.

Jego adresatami są osoby narażone na stres oraz jego skutki, w tym kłopoty w zakresie zdrowia psychicznego będące następstwem sytuacji kryzysowej jaką jest przeprowadzanie na szeroką skalę zabijania zwierząt w obszarach objętych zagrożeniem chorobą Afrykańskiego Pomoru Świń ASF oraz wykluczenie z dalszego użytkowania budynków mogących mieć styczność z wirusem ASF.

Program ma charakter pilotażowy. Kluczową rolę w programie będzie odgrywał lekarz rodzinny, który dotrze do osób, których gospodarstwa dotknięte zostały ASF, dokona wstępnej oceny stanu ich zdrowia i skieruje osoby, u których stwierdzono objawy z grupy zaburzeń stresowych, na konsultacje prowadzone przez zespół specjalistów.

Najważniejsze cele Programu:

 1. Diagnoza aktualnego stanu zdrowia psychicznego poprzez:
  • wstępną ocenę dokonaną przez lekarzy rodzinnych w ramach POZ
  • w przypadku wyników, które mogą wskazywać na istnienie problemów w zakresie zdrowia psychicznego dalsza ocena specjalistyczna
 2. Przedstawienie możliwości korzystania z pomocy specjalistów oraz sposobów przywrócenia zdrowia w wyniku oddziaływań psychiatryczno-psychologicznych oraz terapeutycznych;
 3. Prewencja w zakresie zachowań antyzdrowotnych - np. nadmierne spożycie alkoholu, leków nasennych lub substancji psychoaktywnych.
 4. Kształtowanie postaw, zachowań i propagowanie stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego
 5. Nauka sposobów konstruktywnego radzenia sobie z odczuwanym napięciem emocjonalnym, w tym efektywnych technik relaksacyjnych
 6. Ocena rodzajów doświadczanych trudności oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu
 7. Zdobycie umiejętności udzielenia podstawowego wsparcia i pierwszej pomocy psychologicznej osobom poszkodowanym
 8. Aktywność fizyczna jako forma wspomagania uczestników programu w terapii redukcji stresu i jego konsekwencji

Przewidywane efekty społeczne

Zaplanowane działania pozwolą przygotować rolników oraz członków ich rodzin, których dotknęły negatywne konsekwencje ASF, do ewentualnego wystąpienia objawów z grupy zaburzeń stresowych pourazowych. Wymiernym efektem programu będzie dostarczenie osobom narażonym na długotrwały i silny stres wiedzy oraz umiejętności z zakresu rozpoznawania pierwszych objawów oraz radzenia sobie z doświadczanym napięciem, co przyczyni się do zminimalizowania ryzyka wystąpienia symptomów zespołu stresu pourazowego, a także zaburzeń depresyjnych i lękowych. Wczesne rozpoznanie tego typu trudności stworzy możliwość wczesnego wdrożenia specjalistycznej pomocy i zabezpieczy przed następstwami rozwoju zaburzeń psychicznych.

Zaplanowane oddziaływania będą ukierunkowane na wzmocnienie czynników chroniących oraz zmodyfikowanie czynników ryzyka występowania i/lub pogłębiania się problemów natury psychicznej w przyszłości. Poprawa kondycji psychicznej, w tym również funkcjonowania poznawczego hodowców narażonych na negatywne skutki ASF powinna przełożyć się nie tylko na ich ogólny stan zdrowia i zminimalizowanie ryzyka występowania wypadków w rolnictwie, ale również na jakość wykonywanej przez nich pracy, stosunki rodzinne oraz szeroko rozumiane funkcjonowanie w społeczeństwie.

Więcej informacji na temat Programu udziela Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, www.fsusr.gov.pl.

Data dodania:

25.09.2018