AKTUALNOŚCI

A- A A+

Umowa o współpracy: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

5 lipca Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Adam Wojciech Sekściński i Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński podpisali umowę o wzajemnej współpracy pomiędzy instytucjami.

Podpisanie umowy - Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Adam Wojciech Sekściński

Przedmiotem Umowy jest współpraca między Stronami w zakresie realizacji inicjatyw, programów, wspólnych projektów badawczych lub usług o charakterze akademickim, technologicznym i naukowym związanych z tematyką działalności KRUS, w szczególności z tematyką rolniczych ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń dla rolnictwa i badań nad kondycją społeczno-ekonomiczną mieszkańców obszarów wiejskich w Polsce.

Zakres współpracy w ramach niniejszej umowy obejmuje w szczególności:

 1. inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju naukowego oraz społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w szczególności poprzez zaangażowanie we wzrost konkurencyjności i innowacyjności systemu rolniczych ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczeń dla rolnictwa oparty o transfer wiedzy i technologii;
 2. wspólną realizację projektów naukowo-badawczych finansowanych w oparciu o finansowe możliwości Stron oraz fundusze pozyskiwane przez każdą ze Stron ze źródeł zewnętrznych;
 3. inicjowanie i prowadzenie współpracy w obszarze badań środowisk wiejskich w zakresie wykluczenia społecznego;
 4. inicjowanie i prowadzenie współpracy w obszarze badań środowisk wiejskich w zakresie grup społeczności wiejskich objętych orzeczeniem o niepełnosprawności;
 5. podnoszenie kompetencji studentów i absolwentów na rynku pracy w zakresie rolniczych ubezpieczeń społecznych, m. in. poprzez udział w przygotowaniu programów studiów, umożliwienie pisania prac magisterskich i doktoranckich z tematyki rolniczych ubezpieczeń społecznych;
 6. współpraca w zakresie dydaktyki przez udział KRUS jako pracodawcy w opracowywaniu programów kształcenia w UKSW, i dążenie do doskonalenia programu kształcenia poprzez uwzględnianie opinii zgłaszanych przez interesariuszy, organizowanie wspólnych przedsięwzięć dydaktyczno-naukowych (wykładów, seminariów, konferencji a także studiów doktoranckich, podyplomowych i szkoleń);
 7. współpraca w zakresie wsparcia zawodowego mieszkańców obszarów wiejskich, w tym absolwentów UKSW, dla spełnienia przesłanek ubezpieczenia w KRUS. 

Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Adam Wojciech Sekściński

W celu realizacji powyższego zakresu działań Strony przewidują następujące formy współpracy:

 1. organizowanie spotkań roboczych w ramach istniejących potrzeb;
 2. prowadzenie badań naukowych, z wykorzystaniem potencjałów osobowych i infrastrukturalnych Stron;
 3. realizowanie wspólnych projektów badawczo-rozwojowych w dziedzinie wzajemnych zainteresowań;
 4. wspólne aplikowanie granty i projekty w ramach środków finansowych NCN i NCBiR;
 5. kształcenie na studiach doktoranckich we współpracy z KRUS, jako podmiotem zatrudniającymi uczestników tych studiów (art. 195 ust. 5a psw.);
 6. organizowanie praktyk i staży zawodowych dla studentów i absolwentów UKSW, w jednostkach KRUS.

Data dodania:

06.07.2017