AKTUALNOŚCI

A- A A+

Ważne dla rolników zawierających z pomocnikami umowy o pomocy przy zbiorach chmielu, owoców i warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich

Obowiązujące od dnia 18 maja 2018 r. znowelizowane przepisy w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników oraz ubezpieczenia zdrowotnego wprowadziły obowiązek zgłoszenia przez rolnika do ubezpieczeń w KRUS pomocników, z którymi rolnik zawarł umowę o pomocy przy zbiorach.

Rolnik jest zobowiązany zgłosić pomocnika do ubezpieczeń w KRUS w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy przy zbiorach, lecz nie później niż przed upływem okresu, na który zawarta została ta umowa na formularzu zgłoszeniowym. Formularze te będą dostępne na stronie internetowej Kasy i w każdej jednostce organizacyjnej Kasy.

Obowiązkowe ubezpieczenie pomocnika rolnika w KRUS obejmuje:

  • ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w zakresie ograniczonym do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy rolniczej,
  • ubezpieczenie zdrowotne (wprowadzone przepisy nie dają możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pomocnika).

Informacje dotyczące wysokości i terminu opłacania składek dostępne będą na stronie internetowej Kasy.

Na podstawie takiej umowy pomocnik zobowiązany jest do osobistego świadczenia pomocy rolnikowi przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich, w określonym miejscu i przez określony czas, a rolnik do zapłaty umówionego wynagrodzenia za świadczoną pomoc. Umowa taka określa również zakres czynności wykonywanych przez pomocnika rolnika oraz dzień rozpoczęcia świadczenia pomocy przy zbiorach, jeżeli jest on inny niż dzień zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach.

Ważne

Nie wszystkie czynności wykonywane w gospodarstwie rolnym mogą być objęte umową o pomocy przy zbiorach. Świadczenie pomocy przy zbiorach, w ramach zawartej umowy o pomocy przy zbiorach, może dotyczyć jedynie określonej ustawowo grupy produktów rolnych. Dodatkowe informacje w tym zakresie dostępne będą na stronie internetowej Kasy.

Szczegółowych informacji w zakresie obejmowania ubezpieczeniami pomocnika rolnika, udzielają jednostki organizacyjne KRUS właściwe dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego, w którym pomocnik świadczy pomoc. Baza teleadresowa jednostek dostępna jest na stronie internetowej KRUS pod adresem: Opens external link in new windowwww.krus.gov.pl.

UWAGA

Kasa informuje, że w związku z wprowadzeniem nowej umowy o pomocy przy zbiorach wprowadzone zostały zmiany w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do udzielania informacji w zakresie rozliczeń podatkowych w związku z zawarciem takiej umowy właściwe są organy podatkowe. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 858).

Opens internal link in current windowPytania dotyczące realizacji zadań związanych z ubezpieczeniem pomocnika rolnika zgłaszane przez rolników

 Opens internal link in current windowWięcej informacji

Initiates file downloadUlotka - informacja o obejmowaniu ubezpieczeniami pomocnika rolnika

Initiates file downloadZałącznik do ulotki - schemat procedury zgłaszania

Opens internal link in current windowWysokość składek na ubezpieczenie pomocnika

Initiates file downloadWykaz produktów rolnych, przy zbiorze których świadczona przez pomocnika pomoc może być wykonywana na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach

Część I - formularze

Formularz zgłoszenia

Załącznik do formularza zgłoszenia

Formularz zgłoszenia wraz z załącznikiem

KRUS UD-90/2018_06 Korekta do Zgłoszenia z dnia …….…. do ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz do ubezpieczenia zdrowotnego pomocnika/ów w okresie świadczenia pomocy na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach

KRUS UD-90E/2018_06 Korekta do Zgłoszenia z dnia …….… do ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz do ubezpieczenia zdrowotnego pomocnika/ów w okresie świadczenia pomocy na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach. (forma edytowalna)

Część II - informacja

Informacja o przepisach

INSTRUKCJA przekazywania do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego korespondencji (w tym zgłoszeń pomocnika/ów) do ubezpieczeń w KRUS za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP

Initiates file downloadWypadek przy pracy z udziałem pomocnika rolnika - ulotka

Numery rachunków bankowych do dokonywania przez rolników wpłat składek na ubezpieczenie zdrowotne pomocnika rolnika

Numery rachunków bankowych do dokonywania przez rolników wpłat składek na ubezpieczenie społeczne pomocnika rolnika

UMOWA O POMOCY PRZY ZBIORACH - WZÓR

Objaśnienie podatkowe z dnia 18 stycznia 2019 r., które dotyczy obowiązków ciążących na rolnikach, jako podmiotach wypłacających należności z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach

Data dodania:

11.05.2018

Do góry