AKTUALNOŚCI

A- A A+

Zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne

W roku podatkowym 2011 nie zmienia się skala podatkowa, co oznacza, że od 1 stycznia 2011 r. jednostki terenowe KRUS będą pobierały miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych w kwocie równej 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu, minus miesięczna kwota zmniejszająca podatek, tj. 46 zł 33 gr. Wyjątek od tej zasady dotyczy emerytów/rencistów uzyskujących bardzo niskie dochody (do 3.091 zł) oraz bardzo wysokie dochody (powyżej 85.528 zł) w skali roku.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zobowiązana jest (jako płatnik świadczeń) do pobierania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych emerytur i rent. Zaliczki te ustala się na podstawie art. 32 ustawy, z uwzględnieniem skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 wskazanej ustawy, skala podatkowa w roku podatkowym 2011 będzie analogiczna, jak w roku 2010, tj.:

  • do kwoty 85.528 zł - podatek wynosi 18% podstawy obliczenia podatku, minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr,
  • ponad 85.528 zł - podatek wynosi 14.839 zł 02 gr plus 32% nadwyżki ponad 85.528 zł.

Miesięczna kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek wynosić będzie 46 zł 33gr, a roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku - 3.091 zł.

Prezentowana skala podatkowa oznacza, że od 1 stycznia 2011 r. jednostki terenowe KRUS będą pobierały miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych w kwocie równej 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu, minus miesięczna kwota zmniejszająca podatek, tj. 46 zł 33 gr. Wyjątek od tej zasady dotyczy emerytów/rencistów uzyskujących bardzo niskie dochody (do 3.091 zł) oraz bardzo wysokie dochody (powyżej 85.528 zł) w skali roku.

Dochody do 3.091 zł nie powodują obowiązku opłacania podatku dochodowego i nie są z nich potrącane żadne zaliczki na ten podatek.

Natomiast, jeżeli emeryt/rencista przekroczy dochód 85.528 zł(licząc od początku roku), wówczas od miesiąca następującego po miesiącu, w którym to przekroczenie nastąpiło, zaliczka będzie wynosiła nie 18%, lecz 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Ponadto, zgodnie z art. 85 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) KRUS oblicza i pobiera z wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych składkę na ubezpieczenie zdrowotne, w wysokości 9% podstawy wymiary składki; z tym że 7,75% podstawy wymiaru składki pokrywane jest z zaliczki na podatek dochodowy, a pozostałe 1,25% podstawy wymiaru składki potrącane jest z kwoty netto emerytury lub renty.

Przykłady obliczania zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Przykład 1
Świadczeniobiorca uprawniony do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy o wskaźniku wymiaru 1,00, tj. w kwocie 706 zł 29 gr brutto, do wypłaty otrzyma 616 zł 29 gr. Z kwoty renty rolniczej KRUS potrąci zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne, w łącznej kwocie 90 zł (tj. 80,75zł + 9,26 zł; po zaokrągleniu do pełnego złotego).

Sposób wyliczenia potrąceń:
706 zł x 18% - 46,33 zł = 80,75 zł - zaliczka na podatek dochodowy;

706,29 zł x 9% = 63,57 zł tj. po zaokrągleniu 64 zł - składka na ubezpieczenie zdrowotne;

706,29 zł x 7,75% = 54,74 zł - składka na ubezpieczenie zdrowotne pokrywana z zaliczki na podatek dochodowy, natomiast pozostała składka na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9,26 zł potrącana jest ze świadczenia rentowego

Przykład 2
Emeryt uprawniony do emerytury rolniczej o wskaźniku wymiaru 1,15 tj. w kwocie 812,23 zł brutto do wypłaty otrzyma emeryturę rolniczą w kwocie 702,23 zł. Z kwoty emerytury rolniczej KRUS potrąci zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie 110 zł (tj. 99,83 zł + 10,05 zł; po zaokrągleniu do pełnego złotego).

Sposób wyliczenia potrąceń:
812 zł x 18% - 46,33 zł = 99,83 zł - zaliczka na podatek dochodowy;

812,23 zł x 9% = 73,10 zł tj. po zaokrągleniu 73 zł - składka na ubezpieczenie zdrowotne;

812,23 zł x 7,75% = 62,95 zł - składka na ubezpieczenie zdrowotne pokrywana z zaliczki na podatek dochodowy, natomiast pozostała składka na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10,05 zł potrącana jest z emerytury.

Opracowanie: Biuro Świadczeń Centrali KRUS

Data dodania:

23.12.2010

Do góry