AKTUALNOŚCI

A- A A+

KRUS wyjaśnia...

Wysokość rolniczych emerytur i rent rolniczych nie zależy od kwoty bazowej

Minister pracy i polityki społecznej i Prezes KRUS zawarli umowę...

Umowa określa zasady współdziałania Prezesa KRUS i Ministra Pracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, w części dotyczącej "Reformy Administracyjnej KRUS", zaplanowanej w ramach umowy kredytowej numer 7358-POL, zawartej 7 kwietnia 2006 roku przez rząd Rzeczpospolitej Polskiej z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju

KRUS pod nadzorem MRiRW

19 maja 2006 r. weszła w życie - po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia - Ustawa z dnia 23 marca 2006 roku o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Nr 75, poz. 519. Na jej podstawie nadzór nad Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ponownie sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi.

To top

Do góry