BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP  /  CAF
A- A A+

Wdrażanie Wspólnej Metody Oceny - CAF 2006 - w KRUS

<dl></dl>

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uczestniczy w 2009 roku we wdrożeniu metody CAF 2006, w ramach projektu "Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej", realizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Wspólna Metoda Oceny
- CAF (ang. Common Assesment Framework) jest narzędziem kompleksowego zarządzania jakością, przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej. Metoda ta skupia się na przeprowadzeniu samooceny, identyfikacji obszarów doskonalenia oraz wprowadzaniu wymaganych usprawnień zarządczych. Jest to model całościowego przeglądu funkcjonowania instytucji, z uwzględnieniem analizy wyników jej działalności oraz potencjału organizacyjnego, oparte na założeniu, że osiągnięcie pożądanych rezultatów działań organizacji, obywateli/konsumentów, poszczególnych jednostek i całych społeczeństw zależy od jakości przywództwa, wpływającego na politykę i strategię instytucji, zarządzanie zasobami ludzkimi, działania w zakresie nawiązywania relacji partnerskich, zasoby i procesy.

Zgodnie z tą metodą, organizację poddaje się regularnie (średnio co 2 lata) jednoczesnemu oglądowi z różnych punktów widzenia, w ramach całościowego procesu analizy wyników jej działalności. Model CAF dostarcza łatwego w użyciu narzędzia, dzięki któremu europejskie podmioty sektora publicznego mogą sięgnąć po techniki zarządzania jakością w celu poprawy wyników działalności

Model zawiera dziewięć kryteriów, które odnoszą się do podstawowych obszarów organizacji, podlegających każdorazowo analizie podczas przeprowadzania samooceny:

•    kryteria POTENCJAŁU: Przywództwo, Strategia i planowanie, Pracownicy, Partnerstwo i zasoby, Procesy,

•   kryteria WYNIKÓW: Wyniki działalności w relacjach z obywatelami/klientami, Wyniki działalności w relacjach z pracownikami, Społeczne wyniki działalności, Kluczowe wyniki działalności.

Metoda CAF umożliwia

•  ocenę funkcjonowania instytucji opartą na faktach (dowodach), wykorzystującą zestaw kryteriów powszechnie stosowanych w jednostkach sektora publicznego w Europie,

•      ustalenie, czy faktycznie uzyskano zakładany postęp,

•      uzyskanie spójności podjętych działań i konsensusu w sprawie kroków na drodze usprawniania działal­ności instytucji,

•      uzyskanie spójności pomiędzy osiąganymi wynikami a działaniami wspierającymi (potencjałem),

•      wzbudzenie zainteresowania pracowników i skło­nienie do zaangażowania w proces usprawnień,

•     upowszechnienie doświadczeń w zakresie dobrych praktyk i dzielenie się nimi wewnątrz i na zewnątrz    instytucji,

•      włączenie różnych inicjatyw dotyczących poprawy jakości w codzienną działalność instytucji,

•      pomiar osiąganego wraz z upływem czasu postępu, drogą okresowej samooceny.

Etapy wdrożenia metody CAF

Wdrożenie metody CAF w Urzędzie przebiega w oparciu
o 10 kroków doskonalenia organizacji, podzielonych na trzy fazy:

FAZA I Początek drogi z metodą CAF

Krok 1: Organizacja i planowanie procesu samooceny
Krok 2: Upowszechnienie informacji o procesie samooceny

FAZA II Proces samooceny
Krok 3: Utworzenie jednej lub więcej grup samooceny
Krok 4: Organizacja szkoleń Krok
Krok 5: Przeprowadzenie samooceny Krok
krok 6: Sporządzenie sprawozdania z wyników samooceny

FAZA III Plan usprawnień/ustalenie priorytetów
Krok 7: Sporządzenie projektu planu doskonalenia
Krok 8: Upowszechnienie informacji o planie doskonalenia
Krok 9: Realizacja planu doskonalenia
Krok 10: Planowanie następnej samooceny

                      Zarządzanie wdrożeniem metody CAF w KRUS
              

Zarządzeniem nr 6 z dnia 17 lutego 2009 r. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dr Henryk Smolarz, powołał Koordynatora CAF, odpowiadającego za kierowanie projektem wdrożenia metody CAF w KRUS - został nim Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju, Pełnomocnik Prezesa ds. Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji. Ogół działań związanych z realizacją projektu, w tym informacje o metodzie jego wdrażania, postępach w realizacji, jest upowszechniany wśród pracowników Kasy poprzez Intranet i stanowi kolejny etap samodoskonalenia działań oraz usprawniania procedur Kasy w Systemach Zarządzania Jakością oraz Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, wdrożonych w latach 2004-2005 zgodnie z normami krajowymi ISO i międzynarodowymi IQ-net.

Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Certyfikat IQ-net

Zobacz także:

Deklaracja udziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we wdrożeniu metody CAF

Usługi w zakresie organizacji i koordynacji procesu wdrażania metody CAF 2006 i podejścia procesowego w wybranych urzędach administracji rządowej

Kalendarium wdrażania w Polsce Metody CAF 2006 w ramach projektu "Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej"

Wdrożenie metody CAF 2006 w wybranych urzędach administracji rządowej


Opracowanie działu CAF i publikacja materiałów: 19 czerwca 2009 r. Maria Lewandowska

 

Dodano: skan listu gratulacyjnego, 02.12.2009, Maria Lewandowska