BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

 W 2006 roku Departament Służby Cywilnej i Państwowego Zasobu Kadrowego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podjął się upowszechnienia w krajowej administracji Wspólnej Metody Oceny (Common Assessment Framework).

Powszechny Model Oceny CAF jest kompleksowym narzędziem zarządzania jakością w administracji publicznej, opracowanym w wyniku współpracy prowadzonej od 1998 roku przez kraje Unii Europejskiej i promowanym w ramach Sieci UE ds. Administracji Publicznej (EUPAN). Ma on pomóc organizacjom administracji publicznej krajów UE w zrozumieniu i wykorzystaniu technik zarządzania jakością oraz zdiagnozowaniu stanu systemu zarządzania.

Dla wszystkich jednostek administracji publicznej mających wdrożone systemy zarządzania jakością, model CAF jest trafnym narzędziem diagnozującym rozwój organizacji. CAF jest łatwym i skutecznym instrumentem wykorzystywanym do poprawy funkcjonowania organizacji sektora publicznego, poprzez samoocenę i wypracowanie na tej podstawie planów usprawniających.

Główne działania w zakresie promocji CAF podjęto W Polsce w latach 2006-2008, korzystając z polskiej wersji podręcznika metody CAF 2006 oraz elektronicznego narzędzia wspomagania samooceny - eTool.

W 2007 r. przeszkolono trenerów oraz przeprowadzono serię szkoleń centralnych nt. CAF dla 12 urzędów na terenie kraju. Udział w szkoleniu pozwolił ich pracownikom na przygotowanie się do wdrożenia Metody CAF w ich instytucjach. W tym samym 2007 roku, w ramach projektu MSWiA "Wdrożenie metody CAF w wybranych ministerstwach i urzędach centralnych", przeprowadzono w oparciu o  tę metodę samoocenę w 20 kolejnych urzędach oraz wdrożono w nich projekty usprawnień.

Obecnie Departament Służby Cywilnej i Państwowego Zasobu Kadrowego, pełniący w KPRM zadania beneficjenta Poddziałania 5.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizuje projekt pn. "Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej" , zaplanowany na lata 2008-2009. Wartość programu wynosi ok. 7,86 mln zł, w 85% jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. KPRM zaprosiło do projektu 50 pomdiotów, w tym Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, będącą w tym gronie jednostką największą i zarazem jedyną instytucją szczebla centralnego.

Głównym celem projektu jest upowszechnienie stosowania kompleksowego zarządzania jakością w urzędach administracji rządowej. Dzięki realizacji projektu urzędy w całym kraju zostaną zaznajomione z nowoczesnymi modelami zarządzania, w których jednym z istotnych elementów jest rozwijanie i wzmacnianie partnerskiego modelu współpracy administracji, partnerów społecznych oraz organizacji pozarządowych, a w dalszej perspektywie - udoskonalenie wielu obszarów ich funkcjonowania i podniesienie jakości usług publicznych oraz poprawa wizerunku administracji rządowej.

Założenia Projektu zgodne są z Celem 1. Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, czyli poprawą jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudową mechanizmów partnerstwa.