BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

Finanse i majątek

Zgodnie z art. 75 u.s.r. Kasa prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. 2005, Nr 68 poz. 599).

W dyspozycji Prezesa Kasy pozostają trzy państwowe fundusze celowe: Fundusz Emerytalno-Rentowy (skrót. FER), Fundusz Prewencji i Rehabilitacji, Fundusz Administracyjny, a ponadto pozabudżetowy Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników (skrót. FS).

Dotacje budżetowe, corocznie określone w Ustawie Budżetowej, są gwarancją wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego rolników oraz wykonania  innych zadań finansowanych z budżetu Państwa, zleconych   KRUS do realizacji i nie wynikających z u.s.r. Szczegółowy plan rzeczowo-finansowy Kasy na dany rok budżetowy sporządzany jest w trybie przewidzianym dla opracowywania projektu Ustawy budżetowej  i przedstawiany do wiadomości ministrowi właściwemu ds.  rozwoju wsi i rolnictwa oraz ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych, w terminie 30 dni od daty ogłoszenia ustawy budżetowej.

Roczne sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Kasy Prezes KRUS przedstawia właściwym ministrom na zasadach określonych w przepisach o sprawozdawczości finansowej. 

Zadania realizowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w wydatkach budżetu państwa w latach:

2017
2016

2015
2014
2013

2012

2011
2010
2009
2008 
2007
2006
2005
2004
2003/2002


Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieRozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej KRUS Dz. U. 2005, Nr 68 poz. 599


Dane o utworzeniu  i publikacji danych  finansowych - w poszczególnych linkach do rocznych zestawień finansowych.