BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP  /  Petycje
A- A A+

Organizacja przyjmowania oraz tryb rozpatrywania petycji w jednostkach organizacyjnych KRUS

Zarządzeniem nr 28 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania petycji w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wydanym w związku z ustawą z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), uregulowano organizację przyjmowania oraz tryb rozpatrywania petycji w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Zarządzeniem nr 28 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania petycji w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Kasy z 2017 r. poz. 30, wydanym w związku z ustawą z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), uregulowano organizację przyjmowania oraz tryb rozpatrywania petycji w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

Kasa informuje, że petycje należy składać:

 1. w formie pisemnej – pod adresem Centrali Kasy: al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa,
  lub
 2. przy pomocy środków komunikacji elektronicznej:

  - na skrzynkę podawczą Kasy na platformie ePUAP; korespondencja w tej formie powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem i zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję,

  lub

 - pod adresem e-mail: sekretariat.prezesa(at)krus.gov.pl

Przedmiotem petycji może być w szczególności żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli tym podmiotem  nie jest osoba fizyczna, lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - powinna  zawierać podpis osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję.

Petycja powinna zawierać ponadto:

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, a jeżeli tym podmiotem jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z nich oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 3. oznaczenie adresata petycji;
 4. wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie BIP KRUS danych osobowych lub nazwy i adresu podmiotu, w którego imieniu składana jest petycja.

Petycja bez podania imienia i nazwiska (lub nazwy podmiotu) oraz adresu wnoszącego nie podlega rozpatrzeniu.

Petycje wnoszone do Kasy będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej KRUS w kolejności daty ich wnoszenia.

­­


Informację utworzył i opublikował 17.06.2016 r.: dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Centrali, Maria Lewandowska

Data dodania:

22.06.2016