BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że informacje publiczne, które nie zostały udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub w zasobach informacyjnych KRUS w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej, podlegają udostępnieniu na wniosek, na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2016 poz. 352) - dalej: ustawy o ponownym wykorzystywaniu.

Ustawodawca ograniczył prawo do pozyskiwania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania w zakresie i na zasadach określonych przepisami o ochronie informacji niejawnych i ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Ograniczenia te zostały  wymienione w szczególności w art. 6 pkt 4 ustawy o ponownym wykorzystywaniu.

Kasa informuje, że zgodnie z przepisami § 14 ust. 1 ustawy o ponownym wykorzystywaniu, wnioskujący na tej podstawie o informacje znajdujące się w zasobach Kasy mają obowiązek:

  • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystywania, poprzez adnotację: „źródło: KRUS, data: d-m-r",

  • poinformowania, kto, kiedy i w jakim zakresie dokonał przetworzenia pozyskanej z Kasy informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania;

  • podania zakresu odpowiedzialności Kasy za udostępniane lub przekazywane informacje.

Z wnioskowego trybu o udostępnienie informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania wyłączone są informacje stanowiące tajemnice ustawowo chronione oraz dane sektora publicznego, których przetworzenie w sposób lub w formie zgodnej z wnioskiem lub sporządzanie z nich wyciągów spowodowałoby konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego dotyczących baz danych w rozumieniu ustawy o ochronie baz danych, lub gdy przedmiotem wniosku jest dzieło/utwór chroniony autorskimi prawami majątkowymi lub prawami pokrewnymi, nakłada na podmiot zobowiązany obowiązek złożenia wnioskodawcy oferty, z określeniem warunków ponownego udostępnienia takich informacji.

Od oferty nie przysługuje sprzeciw. Wnioskodawca, w terminie 14 dni od otrzymania oferty, jest zobowiązany albo złożyć pisemny sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy, albo przekazać zgodę na przyjęcie oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w ustawowym terminie 14 dni jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

Zgodnie z określonym przez ustawodawcę sposobem postępowania z wnioskiem o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (art. 23 ustawy o ponownym wykorzystywaniu), Kasa w uzasadnionych przypadkach zastrzega udostępnienie informacji od wniesienia opłaty. Wnioskodawca zostanie poinformowany o wysokości opłaty w pisemnej ofercie, w odpowiedzi na przedmiotowy wniosek.

Kasa informuje, że od decyzji  Kasy odmawiającej  prawa ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego znajdujących się w posiadaniu Kasy przysługuje wnioskodawcy prawo złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy. Rozpatrzenie sprawy następuje w terminie 15 dni.

Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, wnioskodawcy przysługuje, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.


Utworzenie zawartości i opublikowanie tematycznego działu w BIP: 29.12.2011 r., redaktor BIP KRUS, Maria Lewandowska

Aktualizacja działu: 20.04.2016 r., 16.06.2016 r., Maria Lewandowska