BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

Podstawowe informacje o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego

Każdy ma prawo do złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1641).

Ponownym wykorzystywaniem jest wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego lub każdej jej części będącej w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny publiczny cel dla którego informacja została wytworzona. Chodzi więc o każdy sposób dalszego wykorzystywania informacji sektora publicznego, np. w produktach, usługach czy aplikacjach, przez przedsiębiorców, organizację pozarządową czy każdą zainteresowaną osobę.

Wniosek powinien zawierać:

 • nazwę podmiotu, do którego skierowany jest wniosek;
 • imię i nazwisko wnioskodawcy lub nazwę firmy czy instytucji;
 • adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi (np. adres pocztowy, adres e-mail, adres ESP na ePUAP);
 • wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania;
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego (np. kopii na papierze, płyty DVD, pliku elektronicznego), a w przypadku postaci elektronicznej – także wskazanie formatu danych;
 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego (np. e-mailem, ePUAP’em, listownie) lub wskazanie sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

Wniosek można przesłać:

 • pocztą elektroniczną na adres: kwm(at)krus.gov.pl;
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP): przez wyszukanie adresu: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala, na stronie epuap.gov.pl;
 • pocztą na adres: CENTRALA KRUS 00-608 Warszawa, al. Niepodległości 190.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom (art. 6 ustawy):

 • wynikającym z przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 • wynikającym z przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
 • ze względu na prywatność osoby fizycznej, w tym ochronę danych osobowych;
 • tajemnicę przedsiębiorstwa;
 • w zakresie informacji sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw, oraz które zostały wytworzone przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jednakże nie należało to do zakresu zadań publicznych określonych prawem realizowanych przez Kasę;
 • w zakresie informacji sektora publicznego, do których prawa własności intelektualnej przysługują podmiotom innym niż KRUS. 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych na stronie: www.krus.gov.pl/bip obejmują:

 • obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od KRUS; poprzez adnotację: „źródło: KRUS, data: d-m-r”;
 • obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

KRUS może określić również inne warunki, jeśli ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne. Wówczas KRUS w szczególności określi warunek dotyczący obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

KRUS nie ponosi odpowiedzialności za dalsze ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej na stronie: www.krus.gov.pl/bip.

Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie. KRUS może jednak nałożyć opłatę za ich przekazanie, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. KRUS może uwzględnić koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może jednak przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie. Ww. opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.

Środki odwoławcze: Wnioskodawca, który otrzymał od KRUS ofertę zawierającą warunki lub opłaty za ponowne wykorzystywanie, ma prawo do złożenia sprzeciwu w ciągu 14 dni od otrzymania oferty z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomi KRUS o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia KRUS przez Wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Prezes KRUS, w drodze decyzji, rozstrzygnie o warunkach lub o wysokości opłat.

Od decyzji Prezesa KRUS o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat, która jest następstwem złożonego sprzeciwu, Wnioskodawca może złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez Prezesa KRUS, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia ww. wniosku Wnioskodawca może zrzec się prawa do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wówczas decyzja staje się ostateczna i prawomocna (tzn. podlega natychmiastowemu wykonaniu) i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

Alternatywnie, Wnioskodawca może skierować do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Prezesa KRUS, skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, bez skorzystania z prawa skierowania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wpis od skargi wynosi 200 zł (kwota stała w sprawach dotyczących skarg na akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dnia 16 grudnia 2003 r. (Dz.U. nr 221, poz. 2193) tj. z dnia 18 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 535). 

W przypadku złożenia skargi do sądu administracyjnego istnieje możliwość ubiegania się przez Wnioskodawcę o zwolnienie od kosztów sądowych albo przyznanie prawa pomocy (tj. ustanowienie adwokata albo radcy prawnego) w trybie i na zasadach określonych w art. 243-262 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002 Nr 153, poz. 1270, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz. U. z 2015 r., poz. 1257 z późn. zm.).

 


Utworzenie zawartości i opublikowanie tematycznego działu w BIP: 29.12.2011 r., redaktor BIP KRUS, Maria Lewandowska

Aktualizacja działu: 20.04.2016 r., 16.06.2016 r., Maria Lewandowska, 16.12.2021 r., Dorota Grabowska