BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

Przedmiot działalności Kasy

Kasa prowadzi działalność w zakresie:

I. 
(art. 62-66 u.s.r.)

1. obsługi ubezpieczonych i świadczeniobiorców w sprawach dotyczących objęcia ubezpieczeniem społecznym, składek na ubezpieczenie oraz przyznawania i wypłaty świadczeń z ubezpieczenia;

2. obsługi prac Rady Rolników;

3. informowania ubezpieczonych i świadczeniobiorców o prawach i obowiązkach wynikających z ustawy oraz propagowania działalności Kasy;

4. zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym, obejmującą w szczególności:

  • analizowanie przyczyn tych wypadków i chorób,
  • prowadzenie dobrowolnych nieodpłatnych szkoleń i instruktażu dla ubezpieczonych w zakresie zasad ochrony życia i zdrowia w gospodarstwie rolnym oraz postępowania w razie wypadku przy pracy rolniczej,
  • upowszechnianie wśród ubezpieczonych wiedzy o zagrożeniach wypadkami przy pracy rolniczej i rolniczymi chorobami zawodowymi, a także znajomości zasad ochrony życia i zdrowia w gospodarstwie rolnym oraz zasad postępowania w razie wypadku,
  • podejmowanie starań o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych środków stosowanych w rolnictwie oraz sprzętu i odzieży ochronnej dla rolników;


5. pomocy ubezpieczonym i osobom uprawnionym do świadczeń z ubezpieczenia, wykazującym całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, ale rokującym jej odzyskanie w wyniku leczenia i rehabilitacji, albo zagrożonym całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, obejmującą w szczególności:

- kierowanie na dobrowolną rehabilitację leczniczą do zakładów rehabilitacyjnych,

- prowadzenie zakładów rehabilitacji leczniczej,

- wspieranie rozwoju rehabilitacji ambulatoryjnej na obszarach wiejskich,

- prowadzenie, we własnym zakresie, badań i analiz przyczyn niezdolności do pracy,

- odpłatne zlecenie badań naukowych i ekspertyz dotyczących przyczyn niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym oraz metod jej przeciwdziałania,

- promocję zdrowia,

- działania dotyczące profilaktyki zdrowotnej w środowisku wiejskim.

II. Na podstawie odrębnych przepisów Kasa realizuje zadania zlecone do wypłaty ze środków budżetu Państwa,

w tym prowadzi obsługę ubezpieczenia zdrowotnego - na podstawie: ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.);

wypłaca:

- ryczałty energetyczne, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1858, z poźn. zm.);

- dodatki kombatanckie na podstawie wymienionej wyżej ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Zobacz: art. 15 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1858, z późn. zm.).

realizuje:

dodatkowe zadania z zakresu zabezpieczenia społecznego rolników wynikające z przepisów wspólnotowych Unii Europejskiej w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, oraz z dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym.

Zobacz także:

 


Informację wytworzył 14 maja 2004 r. Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej, Maria Lewandowska
Aktualizacje: 23.05.2005 r., 01.12.2005 r., 14.11.2006 r., 12,03.2010 r., 18.10.2011 r., 10.04.2012, 30.04.2014 r., 10.02.2021 r.