BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO

Co oznacza skrót RODO

Odnosi się on do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Od kiedy RODO będzie stosowane

Od 25 maja 2018 r.

Jaki jest cel wprowadzenia RODO

Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zmiana przepisów sprawi, że przepisy w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE będą jednolite.

Kto jest administratorem Twoich Danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa, którą zgodnie z art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników kieruje Prezes Kasy.

Kim jest inspektor danych w KRUS i jak się z nim kontaktować

Jest to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz skontaktować się mailowo (iod(at)krus.gov.pl) lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa.

Na podstawie jakich przepisów przetwarzamy Twoje dane osobowe

Na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2017 poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858 ). Twoje dane mogą również być przetwarzane na podstawie:

 • przepisów innych ustaw krajowych, z których wynikają zadania z dziedziny ubezpieczeń społecznych lub zabezpieczenia społecznego,
 • aktów prawa Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (PE) i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenia PE i Rady (WE) nr 987/2009,
 • umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym.

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa. Cele te wynikają z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. W szczególności realizujemy zadania, które należą do zakresu działania KRUS:

 • obsługa rolników w sprawach dotyczących obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników i opłacania składek na to ubezpieczenie,
 • przyznawanie i wypłata świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń: emerytalno-rentowego oraz wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego,
 • prowadzenia działalności prewencyjnej na rzecz upowszechniania zasad bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz eliminowania zagrożeń w miejscu pracy i życia rolników,
 • prowadzenia dobrowolnej, nieodpłatnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS, zagrożonych niezdolnością do pracy, bądź trwale lub okresowo całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • prowadzenia dwuinstancyjnego system orzecznictwa lekarskiego w związku z ustalaniem prawa ubezpieczonych w KRUS do świadczeń zależnych od niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym lub medycznej oceny stanu zdrowia,
 • realizacja zadań związanych z koordynacją zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej.
 • realizacja świadczeń kombatanckich dla inwalidów wojennych,
 • obsługa ubezpieczenia zdrowotnego rolników, ich domowników, emerytów i rencistów, członków ich rodzin, a także pomocnika / pomocników rolnika, pełniąc zarazem na rzecz NFZ funkcję płatnika składek na to ubezpieczenie,
 • gromadzimy i aktualizujemy dane na kontach ubezpieczonych oraz dane dotyczące świadczeniobiorców, którym są przyznawane lub wypłacane świadczenia,
 • przyjmujemy i rozpatrujemy sprawy, z którymi zwracają się do nas nasi klienci.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz prawo zgodnie z zapisami w RODO:

żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na dalsze przetwarzanie danych w przypadku, gdy ich przetwarzanie wymaga takiej zgody oraz wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć:

 • osobiście w każdej naszej jednostce,
 • elektronicznie,
 • listownie na adres naszej jednostki.

Adresy naszych jednostek organizacyjnych znajdziesz na stronie www.krus.gov.pl w zakładce Kontakt

Gdzie można wnieść skargę, jeśli uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone

Do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), który zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w KRUS

Jacek Dobrosielki - Inspektor Ochrony Danych
00-608 Warszawa, Al. NIepodległości 190
nr telefonu: 22 592 64 43
adres e-mail: IOD(at)krus.gov.pl 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach rozpatrywania petycji

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach rozpatrywania skarg i wniosków

Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Klauzula informacyjna dla pomocnika rolnika dotycząca przetwarzania danych osobowych (pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą)

Klauzula informacyjna dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy w Centrali Kasy

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy w oddziałach regionalnych Kasy

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie na podstawie powołania

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w oddziałach regionalnych Kasy na podstawie powołania

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób zwracających się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w przypadku ich pozyskania od osoby, której dane dotyczą (dotyczy klientów)


Informację wytworzył Pełnomocnik Prezesa kierujący Zespołem Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych 21.05.2018 r., Jacek Dobrosielski
Publikacja informacji - 23.05.2018 r., Maciej Świątek

Ostatnia modyfikacja: Dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Informacji, Jacek Dobrosielski - 25.03.2022 r.
Publikacja modyfikacji: 25.03.2022 r., Maciej Świątek