BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków, tryb i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się w każdym dniu roboczym, w godzinach pracy.

Dodatkowo kierujący komórkami organizacyjnymi Centrali Kasy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 16.00 - 17.00, a gdy dzień ten jest wolny od pracy - w dniu następnym, natomiast dyrektorzy oddziałów regionalnych i zakładów rehabilitacji leczniczej przyjmują dodatkowo interesantów na dyżurach raz w tygodniu, w dniu i w godzinach ustalonych we własnym zakresie. Informacje o dniach i godzinach przyjęć skarg i wniosków są wywieszone w widocznym miejscu w siedzibach wszystkich tych jednostek.

Kasa informuje, że przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez jednostki organizacyjne Kasy lub zakłady rehabilitacji leczniczej, albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub słusznych interesów skarżących oraz przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem skargi mogą być również inne okoliczności, z których wynika niezadowolenie z działania lub zaniechania działania Kasy lub jej pracowników, w szczególności sprawy dotyczące organizacji i usprawnienia pracy Kasy, wzmocnienia praworządności, zapobiegania nadużyciom oraz ochrony własności, lepszego wykonywania nałożonych na Kasę zadań.

Skargi i wnioski powinny zawierać: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres wnoszącego.

Skargi i wnioski niespełniające wymogów, o których mowa wyżej, pozostawia się bez rozpoznania.

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku telefonicznie, pracownik informuje wnioskodawcę o konieczności wniesienia skargi lub wniosku w formie określonej jak wyżej.

Kasa wyjaśnia, że nie kwalifikuje się jako skarg spraw, z których treści wynika, że:
1) zostały ostatecznie rozstrzygnięte wyrokiem sądu;
2) kwestionują prawidłowość decyzji wydanej przez oddział regionalny Kasy;
3) nie dotyczą zakresu działania Kasy.

Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpoznaniu przez różne organy, Kasa rozpatruje sprawę należącą do jej właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie właściwym organom i zawiadamia o tym równocześnie wnoszącego skargę lub wniosek.

Obieg korespondencji adresowanej do Kasy reguluje Instrukcja Kancelaryjna oraz Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt, stanowiące załączniki Nr 1 i 2 do zarządzenia Nr 10 Prezesa KRUS z dnia 25 czerwca 2014 roku.

Postępowanie w sprawie skarg i wniosków w Kasie  reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - Dział VIII (art. 221-247), oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) 

Odwołania od decyzji Prezesa KRUS w indywidualnych, spornych przypadkach odnośnie spraw z ubezpieczenia społecznego rolników, w szczególności wymienionych w art. 36 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. ust. 1 o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. odnośnie odwołań, w tym w sprawach dotyczących:

1) podlegania ubezpieczeniu oraz ustania ubezpieczenia, a także wysokości należności z tytułu składek na ubezpieczenie;

1a) zmiany warunków ubezpieczenia, a także stwierdzenia obowiązku opłacania składki, o której mowa w art. 17 ust. 2;

1b) stwierdzenia obowiązku opłacania dodatkowej składki miesięcznej, o której mowa w art. 17 ust. 4;

2a) przedłużenia prawa do renty rolniczej szkoleniowej;

3) ustalenia prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia i ich indywidualnego wymiaru;

4) zawieszenia prawa do świadczeń;

5) zawieszenia lub wstrzymania wypłaty świadczeń oraz wznowienia zawieszonej lub wstrzymanej wypłaty;

6) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;

7) przyznania odsetek za opóźnienie w wypłacie świadczeń;

8) potrącenia składek na ubezpieczenie lub innych należności ze świadczeń z ubezpieczenia;

9) wymierzania i pobierania składek na ubezpieczenie zdrowotne, z zastrzeżeniem ust. 1a;

10) o których mowa w art. 41a i 55

są rozpatrywane w trybie:

1) ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników

2) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego,

3) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Wykonując postanowienia ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w sprawach wynikających w szczególności z przepisów art. 62 ww. ustawy, tj. dotyczących obejmowania ubezpieczeniem, składek, przyznawania i wypłaty świadczeń,  Kasa informuje  ubezpieczonych i świadczeniobiorców o ich o ustawowych prawach i obowiązkach oraz o zmianach przepisów m.in. w Opens internal link in current window ulotkach wysyłanych bezpośrednio pod adresem rolników.

Sposób załatwiania spraw w Polskim Języku Migowym


Opracowanie, wprowadzenie informacji: Maria Lewandowska
Data wytworzenia informacji: 27 czerwca 2003 r. Aktualizacja opracowania: Maria Lewandowska
Data wprowadzenia aktualizacji:  04.03.2009 r., 12.03.2010 r., 16.04.2010 r., 17.12.2013 r. , 01.12.2015 r., 15.11.2018