BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków, tryb i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się w każdym dniu roboczym, w godzinach pracy.

Dodatkowo kierujący komórkami organizacyjnymi Centrali Kasy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 16.00 - 17.00, a gdy dzień ten jest wolny od pracy - w dniu następnym, natomiast dyrektorzy oddziałów regionalnych i zakładów rehabilitacji leczniczej przyjmują dodatkowo interesantów na dyżurach raz w tygodniu, w dniu i w godzinach ustalonych we własnym zakresie. Informacje o dniach i godzinach przyjęć skarg i wniosków są wywieszone w widocznym miejscu w siedzibach wszystkich tych jednostek.

Kasa informuje, że przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez jednostki organizacyjne Kasy lub zakłady rehabilitacji leczniczej, albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub słusznych interesów skarżących oraz przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem skargi mogą być również inne okoliczności, z których wynika niezadowolenie z działania lub zaniechania działania Kasy lub jej pracowników, w szczególności sprawy dotyczące organizacji i usprawnienia pracy Kasy, wzmocnienia praworządności, zapobiegania nadużyciom oraz ochrony własności, lepszego wykonywania nałożonych na Kasę zadań.

Skargi i wnioski powinny zawierać: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres wnoszącego.

Skargi i wnioski niespełniające wymogów, o których mowa wyżej, pozostawia się bez rozpoznania.

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

Kasa wyjaśnia, że nie kwalifikuje się jako skarg spraw, z których treści wynika, że:

1) zostały ostatecznie rozstrzygnięte wyrokiem sądu;
2) kwestionują prawidłowość decyzji wydanej przez oddział regionalny Kasy;
3) nie dotyczą zakresu działania Kasy.

Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpoznaniu przez różne organy, Kasa rozpatruje sprawę należącą do jej właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie właściwym organom i zawiadamia o tym równocześnie wnoszącego skargę lub wniosek.

„Szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych określa instrukcja kancelaryjna stanowiąca załączniki nr 1 do zarządzenia Nr 17 Prezesa KRUS z dnia 22 września 2021 roku.”

Postępowanie w sprawie skarg i wniosków w Kasie  reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.) - Dział VIII (art. 221-247), oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46) oraz zarządzenie nr 21 Prezesa KRUS z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w jednostkach organizacyjnych oraz zakładach rehabilitacji leczniczej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. Urz. KRUS z 2018 r. poz. 22, z późn. zm).

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach rozpatrywania skarg/wniosków (pkt 3 i 6)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) informuję, że:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

dane adresowe Centrali i Oddziałów Regionalnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego:

 • Centrala KRUS, 00-608 Warszawa, al. Niepodległości 190
 • Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku, 15-099 Białystok, ul. Legionowa 18
 • Oddział Regionalny KRUS w Bydgoszczy, 85-092 Bydgoszcz, ul. Wyczółkowskiego 22
 • Oddział Regionalny KRUS w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. J. Korczaka 5
 • Oddział Regionalny KRUS w Gdańsk, 80-043 Gdańsk, ul. Trakt Św. Wojciecha 137
 • Oddział Regionalny KRUS w Kielcach, 25-389 Kielce, ul. Wojska Polskiego 65 B
 • Oddział Regionalny KRUS w Krakowie, 31-201 Kraków, ul. Bratysławska 1 A
 • Oddział Regionalny KRUS w Koszalinie, 75-846 Koszalin, ul. Słowiańska 5
 • Oddział Regionalny KRUS w Lublinie, 20-325 Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 12
 • Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, 90-643 Łódź, ul. Żeligowskiego 32/34
 • Oddział Regionalny KRUS w Olsztynie, 10-959 Olsztyn, ul. Mickiewicza 1
 • Oddział Regionalny KRUS w Opolu, 45-058 Opole 1, ul. Ozimska 51a
 • Oddział Regionalny KRUS w Poznaniu, 60-959 Poznań 2, ul. Św. Marcin 46/50
 • Oddział Regionalny KRUS w Rzeszowie, 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 7
 • Oddział Regionalny KRUS w Warszawie, 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
 • Oddział Regionalny KRUS we Wrocławiu, 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 62
 • Oddział Regionalny KRUS w Zielonej Górze, 65-170 Zielona Góra, ul. Gen. Józefa Bema 44

2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: iod(at)krus.gov.pl lub pocztę tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”;

3) Państwa dane osobowe są przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, to jest w związku z ciążącym na administratorze obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa - w celu prowadzenia postępowania w sprawie skarg/wniosków, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz w celu archiwizacji zgromadzonej dokumentacji, zgodnie z przepisami kancelaryjnymi obowiązującymi w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

4) Państwa dane mogą być przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu i na zlecenie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz do osób i podmiotów uprawnionych do tego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;

6) Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi w KRUS przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi;

7) posiadają Państwo:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Państwa danych osobowych; 
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych  osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;
 • na podstawie art. 7 ust. 3 RODO prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) nie przysługuje Państwu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

9) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10) podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz wynika z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z tym są Państwo zobowiązani do ich podania;

11) nie stosuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Odwołania od decyzji Prezesa KRUS w indywidualnych, spornych przypadkachodnośnie spraw z ubezpieczenia społecznego rolników, w szczególności wymienionych w art. 36 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. ust. 1 o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2022 r. poz. 933, z późn. zm.), tj. odnośnie odwołań, w tym w sprawach dotyczących:

1) podlegania ubezpieczeniu oraz ustania ubezpieczenia, a także wysokości należności z tytułu składek na ubezpieczenie;

1a) zmiany warunków ubezpieczenia, a także stwierdzenia obowiązku opłacania składki, o której mowa w art. 17 ust. 2;

1b) stwierdzenia obowiązku opłacania dodatkowej składki miesięcznej, o której mowa w art. 17 ust. 4;

2a) przedłużenia prawa do renty rolniczej szkoleniowej;

3) ustalenia prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia i ich indywidualnego wymiaru;

4) zawieszenia prawa do świadczeń;

5) zawieszenia lub wstrzymania wypłaty świadczeń oraz wznowienia zawieszonej lub wstrzymanej wypłaty;

6) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;

7) przyznania odsetek za opóźnienie w wypłacie świadczeń;

8) potrącenia składek na ubezpieczenie lub innych należności ze świadczeń z ubezpieczenia;

9) wymierzania i pobierania składek na ubezpieczenie zdrowotne, z zastrzeżeniem ust. 1a;

10) o których mowa w art. 41a i 55

są rozpatrywane w trybie:

1) ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2022 r. poz. 933, z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072).

4) zarządzenia nr 22 Prezesa KRUS z dnia 1 lipca 2015 roku, z późn.zm., w sprawie zasad postępowania w sprawach odwołań od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. Urz. KRUS z 2015 r. poz. 23, z późn. zm).

Wykonując postanowienia ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w sprawach wynikających w szczególności z przepisów art. 62 ww. ustawy, tj. dotyczących obejmowania ubezpieczeniem, składek, przyznawania i wypłaty świadczeń,  Kasa informuje  ubezpieczonych i świadczeniobiorców o ich o ustawowych prawach i obowiązkach oraz o zmianach przepisów m.in. w Opens internal link in current window

wysyłanych bezpośrednio pod adresem rolników.

Sposób załatwiania spraw w Polskim Języku Migowym


Opracowanie, wprowadzenie informacji: Maria Lewandowska
Data wytworzenia informacji: 27 czerwca 2003 r. Aktualizacja opracowania: Maria Lewandowska
Data wprowadzenia aktualizacji:  04.03.2009 r., 12.03.2010 r., 16.04.2010 r., 17.12.2013 r. , 01.12.2015 r., 15.11.2018, 15.04.2021., 08.02.2022 r., 10.02.2022 r., 23.01.2023 r.