BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków, tryb i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się w każdym dniu roboczym, w godzinach pracy.

Dodatkowo kierujący komórkami organizacyjnymi Centrali Kasy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 16.00 - 17.00, a gdy dzień ten jest wolny od pracy - w dniu następnym, natomiast dyrektorzy oddziałów regionalnych i zakładów rehabilitacji leczniczej przyjmują dodatkowo interesantów na dyżurach raz w tygodniu, w dniu i w godzinach ustalonych we własnym zakresie. Informacje o dniach i godzinach przyjęć skarg i wniosków są wywieszone w widocznym miejscu w siedzibach wszystkich tych jednostek.

W związku z Zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni: 2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia 2017 r. dniami wolnymi od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Adam Sekściński, informuje, wymienione dni są dniami wolnymi od pracy dla pracowników Kasy. W zamian dniami pracy zostały wyznaczone soboty: 13 maja, 24 czerwca i 9 września 2017 r.

Kasa informuje, że przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez jednostki organizacyjne Kasy lub zakłady rehabilitacji leczniczej, albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub słusznych interesów skarżących oraz przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem skargi mogą być również inne okoliczności, z których wynika niezadowolenie z działania lub zaniechania działania Kasy lub jej pracowników, w szczególności sprawy dotyczące organizacji i usprawnienia pracy Kasy, wzmocnienia praworządności, zapobiegania nadużyciom oraz ochrony własności, lepszego wykonywania nałożonych na Kasę zadań.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone w jednej z następujących form: pisemnie, faksem, pocztą elektroniczną, ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski powinny zawierać: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres wnoszącego.

Skargi i wnioski niespełniające wymogów, o których mowa wyżej, pozostawia się bez rozpoznania.

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku telefonicznie, pracownik informuje wnioskodawcę o konieczności wniesienia skargi lub wniosku w formie określonej jak wyżej.

Kasa wyjaśnia, że nie kwalifikuje się jako skarg spraw, z których treści wynika, że:
1) zostały ostatecznie rozstrzygnięte wyrokiem sądu;
2) kwestionują prawidłowość decyzji wydanej przez oddział regionalny Kasy;
3) nie dotyczą zakresu działania Kasy.

Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpoznaniu przez różne organy, Kasa rozpatruje sprawę należącą do jej właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie właściwym organom i zawiadamia o tym równocześnie wnoszącego skargę lub wniosek.

Z kolei obieg korespondencji adresowanej do Kasy, z wyjątkiem wiadomości przekazywanych pocztą elektroniczną i faxem, reguluje  w Kasie instrukcja kancelaryjna w sprawie prowadzenia rzeczowego wykazu akt, wydana w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 30 Prezesa KRUS z dnia 18 grudnia 2002 roku,   ze zm. wprowadzonymi Zarządzeniem  Prezesa KRUS nr 133 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniającym zarządzenie Nr 30 z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej.

Instrukcja określa m.in. zasady Przyjmowania i załatwiania spraw, w tym m.in. sposób rejestrowania i przekazywania korespondencji, kolejne czynności kancelaryjne sekretariatów biur merytorycznych Kasy, wewnętrzny obieg akt przy załatwianiu odpowiednich spraw.

Sprawy dotyczące pisemnych skarg i wniosków traktowane są w Kasie  odrębnie. W odniesieniu do takiej korespondencji obowiązuje Kodeks postępowania administracyjnego, tj. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 1980 r., Nr 9, poz. 26 ze zm.) - Dział VIII (art. 221-267), oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) obowiązujące od 15 lutego 2002 r., które uchyliło uchwałę Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1980 r. w sprawie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

Odwołania od decyzji Prezesa KRUS w indywidualnych, spornych przypadkach
odnośnie spraw z ubezpieczenia społecznego rolników, w szczególności wymienionych w art. 36 pkt 1 u.s.r., tj. odnośnie odwołań, w tym w sprawach dotyczących:

 1. podlegania ubezpieczeniu oraz jego ustania, wysokości należności z tytułu składek na ubezpieczenie,
 2. ustalenia /zawieszenia prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego i ich indywidualnego wymiaru, bądź zawieszenia/wstrzymania ich wypłaty,
 3. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
 4. ustalenia odsetek za zwłokę w opóźnieniu w wypłacie świadczeń,
 5. potrącenia składek na ubezpieczenie społeczne lub innych świadczeń z ubezpieczenia,
 6. wymierzania i poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne,

są rozpatrywane w trybie:

 1. Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.jedn. Dz. U. 2015 poz. 704 ze zm. t.j.),
 2. Ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks Postępowania Cywilnego,
 3. Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych
 4. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 1990 r. w sprawie utworzenia w sądach apelacyjnych wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych
 5. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 2001 r. w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

Wykonując postanowienia ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w sprawach wynikających w szczególności z przepisów art. 62 ustawy o u.s.r., tj. dotyczących obejmowania ubezpieczeniem, składek, przyznawania i wypłaty świadczeń,  Kasa informuje  ubezpieczonych i świadczeniobiorców o ich o ustawowych prawach i obowiązkach oraz o zmianach przepisów m.in. w Opens internal link in current window ulotkach wysyłanych bezpośrednio pod adresem rolników.


Opracowanie, wprowadzenie informacji: Maria Lewandowska
Data wytworzenia informacji: 27 czerwca 2003 r. Aktualizacja opracowania: Maria Lewandowska
Data wprowadzenia aktualizacji:  04.03.2009 r., 12.03.2010 r., 16.04.2010 r., 17.12.2013 r. , 01.12.2015 r.
Informację o dodatkowych dniach wolnych od pracy w 2017 r. publikowała: 07.04.2017 r. Maria Lewandowska