BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

Status Prawny

Ustawa z 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2019 r. poz. 299), zwana dalej u.s.r., stanowiąca o utworzeniu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (zwanej dalej Kasą), nie określa wprost statusu prawnego tej jednostki organizacyjnej. Zgodnie z art. 2 ust. 1 u.s.r., Kasa realizuje ubezpieczenie społeczne rolników. 

Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego kieruje Prezes - centralny organ administracji rządowej. Zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016 poz. 50),  Prezesa KRUS  powołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Prezes Kasy może mieć jednego zastępcę lub zastępców. Zastępcę Prezesa Kasy powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi, na wniosek Prezesa Kasy.

Od początku obowiązywania ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników nadzór nad realizacją zadań ustawowych KRUS sprawował minister właściwy ds. rozwoju wsi.  W 2004 roku, na mocy ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o zmianie u.s.r. oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004, Nr 91, poz. 873) ubezpieczenie społeczne rolników przekazano pod nadzór Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

Od 19 maja 2006 roku,  w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 kwietnia 2006 r. (Dz. U. 2006. Nr 75, poz. 519), ubezpieczenie społeczne rolników,  realizowane w ramach KRUS,  ponownie nadzoruje minister właściwy do spraw rolnictwa i rozwoju wsi.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego działa na podstawie statutu, który nadaje minister właściwy do spraw rozwoju wsi, oraz określanego na tej  podstawie regulaminu organizacyjnego, nadawanego zarządzeniem Prezesa Kasy.

Obwiązujący regulamin organizacyjny Kasy stanowi załącznik do Zarządzenia nr 11 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniającego zarządzenie z dnia 9 września 2016 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  (Dz. Urz. KRUS 2018 poz. 35).

Podstawy prawne:

Inne akty prawne dotyczące działalności KRUS na: www.krus.gov.pl w dziale Opens internal link in current windowPodstawy prawne

Uchylone wewnętrzne akty prawne


Utworzenie i wprowadzenie opisu do działu: Status Kasy: 14 maja 2004 r., Maria Lewandowska

Aktualizacje związane ze zmianami aktów prawnych dot. regulaminu organizacyjnego Kasy: 21.08.2008 r., 03.03.2009 r., 08.03.2010 r., 23.06.2010 r., 15.07.2011 r., 01.03.2013 r., 30.04.2014 r., 05.10.2015 r., 12.01.2016 r., 09.02.206 r., 01.03.2016 r., 07.03.2016 r., 16.05.2016 r., 12.09.2016 r., 04.01.2017 r.

 Aktualizacje wprowadził: dyrektor Biura Komunikacji Społecznej, Maria Lewandowska.