BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

Tryb działalności Kasy

W postępowaniu w sprawach z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników, w myśl art. 180 § 1 k.p.a. stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm.), chyba że przepisy dotyczące ubezpieczeń ustalają odmiennie zasady postępowania w tych sprawach.

Tryb postępowania w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia społecznego reguluje Rozdział III u.s.r., w którym odmiennie niż w kpa określono:

  1. organy odwoławcze - zasady postępowania przed tymi organami. W myśl art. 36 ust. 3 u.s.r., odwołanie do sądu od decyzji Prezesa w sprawach, o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 1-9, a także w przypadku niewydania decyzji, przysługuje w terminach i na zasadach określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych; wniesienie odwołania do sądu od decyzji ustalającej podleganie ubezpieczeniu i obowiązek opłacania należności z tytułu składek na to ubezpieczenie nie wstrzymuje wykonania tej decyzji.

  2. W myśl artykułu 52 ust. 1 u.s.r. w sprawach nieuregulowanych w u.s.r. stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.), a ponadto:
    • do składek na ubezpieczenie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r., poz. 1325, z późn. zm.) enumeratywnie wymienione w art. 52 ust. 1 pkt 1. u.s.r.;
    • do przyznawania świadczeń z ubezpieczenia i do ich wypłaty stosuje się odpowiednio przepisy regulujące przyznawanie i wypłatę odpowiednich świadczeń przysługujących pracownikom i członkom ich rodzin;
    • zasady zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz ustalania odsetek za opóźnienia w wypłacie świadczeń określają przepisy emerytalne oraz przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa;
    • do składek na ubezpieczenie zdrowotne w zakresie ich poboru, wymierzania odsetek za zwłokę, egzekucji, dokonywania zabezpieczeń na wszystkich nieruchomościach dłużnika oraz stosowania ulg i umorzeń stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne rolników. 

Informację wytworzyło: Biuro Organizacyjno-Prawne Centrali KRUS, 30 czerwca 2003 r.

 

Aktualizacje informacji: Maria Lewandowska, 03.01.2005 r..01.12.2015 r.
Aktualizacje informacji: Dorota Grabowska, 25.03.2021 r.