BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

Zasady wydawania interpretacji indywidualnych przez Prezesa Kasy

Prezes Kasy wydaje Interpretacje indywidualne na podstawie art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

Z wnioskiem do Prezesa Kasy o wydanie pisemnej interpretacji przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, z których wynika obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników, może zwrócić się jedynie przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców tj. rolnik prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zgodnie z przepisem art. 4 ustawy Prawo przedsiębiorców przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.

Powyższe oznacza, że taka interpretacja nie będzie wydana rolnikowi, który dopiero planuje rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wniosek o wydanie pisemnej interpretacji (oznaczony siedzibą i adresem albo miejscem zamieszkania i adresem przedsiębiorcy), zgodnie z przepisem art. 34 ustawy Prawo przedsiębiorców, powinien zawierać:

  1. firmę przedsiębiorcy,
  2. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  3. adres do korespondencji, w przypadku gdy jest on inny niż adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy.

Ponadto we wniosku tym przedsiębiorca jest zobowiązany przedstawić stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie.

Wniosek o wydanie interpretacji podlega opłacie w wysokości 40 zł od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Opłatę należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku na rachunek: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala 00-608 Warszawa Al. Niepodległości 190 Nr rachunku: 04 1010 1010 0031 1518 9320 0000.

Jeżeli wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej nie spełnia wyżej wskazanych wymogów, wzywa się przedsiębiorcę do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Jeżeli braki nie zostaną usunięte w tym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. W sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia wydaje się decyzję, od której przysługuje prawo do złożenia odwołania.

Prezes Kasy udziela interpretacji w drodze decyzji, od której służy odwołanie. Interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym oraz z pouczeniem o prawie wniesienia środka zaskarżenia.”

 


Aktualizacja informacji: 11.05.2018 r. Dyr. Biura Ubezpieczeń mgr Anna Klemińska
Zamieszczenie aktualizacji: 11.05.2018 r. Maciej Świątek