BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

Zasady wydawania interpretacji indywidualnych przez Prezesa Kasy

Zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników Prezes Kasy wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz wysokości składek w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 5a ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w sprawach związanych z prowadzeniem przez te podmioty pozarolniczej działalności gospodarczej. 

Z wnioskiem do Prezesa Kasy o wydanie pisemnej interpretacji przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w ww. zakresie może zwrócić się jedynie przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, tj. rolnik lub domownik prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą w jego indywidualnej sprawie.

Zgodnie z przepisem art. 4 ustawy Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. 

Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. 
Powyższe oznacza, że interpretacja taka nie będzie wydana rolnikowi, który dopiero planuje rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ważne
Nie wydaje się interpretacji indywidualnych w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się postępowania wyjaśniającego, albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do istoty w decyzji Prezesa Kasy.

Zgodnie z przepisem art. 34 ustawy Prawo przedsiębiorców we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji należy zamieścić następujące informacje: 

  1. firmę przedsiębiorcy,
  2. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  3. adres do korespondencji w przypadku, gdy jest on inny niż adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy,
  4. przedstawienie stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych,
  5. przedstawienie własnego stanowiska w sprawie.

Wniosek o wydanie interpretacji podlega opłacie w wysokości 40 zł od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Opłatę należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku na rachunek:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala, 00-608 Warszawa 
Al. Niepodległości 190.
Nr rachunku: 04 1010 1010 0031 1518 9320 0000

Jeżeli wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej nie spełnia ww. wymogów, wzywa się przedsiębiorcę do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Jeżeli braki nie zostaną usunięte w tym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. W sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia wydaje się decyzję, od której przysługuje prawo do złożenia odwołania.

Prezes Kasy wydaje interpretacje w drodze decyzji w ciągi 30 dni od dnia otrzymania kompletnego i opłaconego wniosku. Decyzja w sprawie interpretacji zawiera wskazanie, czy przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe, a także uzasadnienie prawne wraz z pouczeniem o prawie wniesienia środka zaskarżenia.

 


Aktualizacja informacji: 17.06.2022 r. Dyr. Biura Ubezpieczeń mgr Izabela Piwowarska
Zamieszczenie aktualizacji: 17.06.2022 r. Maciej Świątek