BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

Zintegrowany system zarządzania

Dla podniesienia efektywności oraz skuteczności systemu zarządzania, minimalizacji ryzyk oraz w celu uzyskania satysfakcji stron zainteresowanych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego opracowano, wdrożono i certyfikowano w 2005 roku we wszystkich jednostkach organizacyjnych Kasy system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001.

Wdrożenie systemu zarządzania jakością pozwoliło ujednolicić i powiązać procesy zarządzania w obrębie wszystkich jednostek organizacyjnych Kasy, które określono i opisano we wzajemnym oddziaływaniu oraz z uwzględnieniem podziału kompetencji dla poszczególnych stanowisk. Dokonana w 2009 roku implementacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO/IEC 27001 pozwoliła Kasie na skorzystanie z najlepszych światowych wzorców związanych z bezpieczeństwem informacji, przy jednoczesnej możliwości potwierdzenia odpowiedniego poziomu danych poprzez niezależną certyfikację. Jednocześnie z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji w KRUS został wdrożony system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym spełniający 28 wymagań opracowanych przez Krajową Izbę Gospodarczą i Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Wdrożenie systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym było potwierdzeniem woli działania Kasy zgodnie z zasadami uczciwości i rzetelności. Została ona wyrażona przyjętą Polityką Antykorupcyjną Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i konsekwentnym jej przestrzeganiem. W 2019 roku w KRUS został wdrożony system zarządzania działaniami antykorupcyjnymi zgodny z normą PN-ISO 37001:2017-05, który ma działanie prewencyjne i w znacznym stopniu ogranicza możliwość występowania zjawisk korupcyjnych oraz potwierdza zaufanie do KRUS jako do organizacji przejrzystej i profesjonalnie zarządzanej.

Wdrożone w Kasie systemy zarządzania zostały połączone w Zintegrowany System Zarządzania, w którym wzajemnie ze sobą powiązane procesy i procedury są stale monitorowane i oceniane pod względem ich skuteczności i aktualności.

Certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania utrzymywany w KRUS jest poddawany cyklicznym ocenom na zgodność z wymaganiami norm ISO. Dokonywane są one podczas audytów wewnętrznych, służących monitorowaniu i analizie efektywności procesów, a także w trakcie planowych audytów realizowanych przez jednostkę certyfikującą.

Realizowane przez jednostkę certyfikującą: Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. audyty wdrożonego i utrzymywanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania potwierdziły, że funkcjonujący w Kasie system jest stale doskonalony, a opisane wewnętrznymi procesami i procedurami standardy działania są powszechnie praktykowaną normą. Potwierdzeniem tego ze strony PCBC S.A. są decyzje o utrzymaniu przyznanych Kasie krajowych i międzynarodowych certyfikatów: PCBC S.A. oraz IQ-Net dla Zintegrowanego Systemu Zarządzenia. Członkostwo PCBC S.A. w IQ-Net, tj. Międzynarodowej Sieci Certyfikacji to efekt uznania i rangi polskich certyfikatów Systemów Zarządzania, a tym samym kompetencji jednostki wystawiającej te certyfikaty.

W 2017 roku Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przyznany został Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania potwierdzający spełnienie wymagań norm PN-EN ISO 9001:2015-10 I PN-ISO/IEC 27001:2014-12. Dowodzi to przejrzystości działania instytucji ubezpieczenia społecznego rolników oraz jej równoważnej pozycji wśród urzędów centralnych administracji państwowej, funkcjonujących zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, spełniających najwyższe wymagania jakości. Przeprowadzane w 2018 i 2019 roku audyty nadzoru potwierdziły utrzymanie ważności certyfikatu.

W 2020 roku audytorzy Polskiego Rejestru Statków S.A. przeprowadzili audyt recertyfikujący wdrożonego i utrzymywanego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Wyniki audytu umożliwiły podjęcie decyzji przez Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS S. A. o udzieleniu ponownej certyfikacji potwierdzającej zgodność Systemu Zarządzania Jakością oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji funkcjonującego w KRUS z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 w zakresie obsługi ubezpieczonych i świadczeniobiorców w zakresie zadań wynikających z ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz organizacja wsparcia rolników.

Na podstawie przeprowadzonego w 2021 r. I. audytu nadzoru ważność wydanego w 2020 r. certyfikatu została utrzymana.

Archiwum informacji

Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania

 


Wytworzył: dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Centrali KRUS, Maria Lewandowska
Data wytworzenia: 07.04.2010 r.
Zatwierdził: Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju Centrali KRUS, Tadeusz Jabłoński, 26.04.2010 r.
Opublikował: 26.04.2010 r. dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Centrali KRUS, Maria Lewandowska

Aktualizacja: Biuro Strategii i Rozwoju, 02.09.2014 r.
Aktualizację zatwierdził: Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju, Izabela Trochimowicz
Opublikowała: 02.09.2014 r. Maria Lewandowska

Aktualizacja: Biuro Strategii i Rozwoju, 24.06.2015 r.
Aktaulizację zatwierdził: Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju, Izabela Trochimowicz
Opublikowała: 25.06.2015 r., Adriana Minorowska

Aktualizacja: Biuro Organizacyjno-Prawne 02.02.2018 r.
Aktualizację zatwierdził: Dyrektor Biura Organizacyjno-Prawnego, Monika Przygucka-Gawlik
Opublikowała: 07.02.2019 r., Edyta Uzarska

Aktualizacja: Biuro Organizacyjno-Prawne 04.12.2020 r.
Aktualizację zatwierdził: Dyrektor Biura Organizacyjno-Prawnego,

Aktualizacja: Biuro Organizacyjno-Prawne 15.02.2021 r.
Aktualizację zatwierdził: Dyrektor Biura Organizacyjno-Prawnego, Michał Grochowski
Opublikowała: 15.04.2021 r. Dorota Grabowska

Aktualizacja: Biuro Organizacyjno-Prawne 09.02.2022 r.
Aktualizację zatwierdził: Wicedyrektor Biura Organizacyjno-Prawnego, Adam Salikier
Opublikowała: 10.02.2022 r. Dorota Grabowska