BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

Zintegrowany System Zarządzania

W 2004 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego była jednym z pierwszych urzędów administracji rządowej oraz pierwszą w Polsce instytucją ubezpieczenia społecznego, która uzyskała potwierdzenie wdrożenia międzynarodowego standardu w systemie zarządzania jakością, spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001. Wdrożenie systemu miało na celu poprawę skuteczności i efektywności pracy oraz dostosowanie działalności urzędu do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej.

Realizując zapisy Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, która jest wieloletnim dokumentem strategicznym rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, stanowiącym odniesienie do innych strategii i programów rządowych, jak również zgodnie z decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie realizacji w jednostkach podległych Ministerstwu planu strategii antykorupcyjnej, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego opracowała i wdrożyła we wszystkich jednostkach organizacyjnych (w Centrali, 16 oddziałach regionalnych i podległych im 256 placówkach terenowych) Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ). Spełnia on wymagania norm: PN-EN ISO 9001:2009, PN-ISO/IEC 27001:2007 oraz wymagania Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnych (SPZK), opracowanego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. i Krajową Izbę Gospodarczą.

Certyfikowany 15 grudnia 2009 r. Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) obejmuje obsługę ubezpieczonych i świadczeniobiorców w zakresie zdań wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Zarówno w trakcie projektowania, jak i rozbudowy ZSZ w KRUS, zastosowano podejście procesowe zalecane w normie PN-EN ISO 9001:2009, "rozpisując" ogół działań Kasy na poszczególne, wzajemnie ze sobą powiązane procesy i procedury, stale monitorowane, oceniane pod względem ich skuteczności i aktualności.

Dokumentację Zintegrowanego Systemu Zarządzania tworzą:
- polityka jakości
- polityka bezpieczeństwa
- polityka antykorupcyjna
- księga zintegrowanego systemu zarządzania
- księga procesów
- plan minimalizacji ryzyka
- deklaracja stosowania
- procedury, metodyki i instrukcje postępowania
- inne dokumenty przywołane w procedurach i instrukcjach.

Dokumentacja ZSZ jest dostępna w KRUS dla wszystkich pracowników, poprzez sieć LAN z wykorzystaniem przeglądarki www. Dostęp ten jest spersonalizowany i dostosowany do indywidualnego zakresu kompetencji. Każdy pracownik ma indywidualnie przypisany wykaz procedur, których jest bezpośrednim uczestnikiem i których znajomość jest zobowiązany potwierdzać, zdając okresowo testy w module e-learningowym. Ponadto, ogólnie dostępna dla wszystkich pracowników, biblioteka dokumentów elektronicznych zawiera wszystkie akty prawne Prezesa Kasy, począwszy od najwcześniejszych z 1991 roku, w tym są: pisma okólne, instrukcje bezpieczeństwa informacji, dokumenty systemowe bezpieczeństwa informacji, dokumenty systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i m.in. bieżące merytoryczne pisma Centrali z wytycznymi dla jednostek terenowych.

Utrzymywanie ZSZ na zgodność z wymaganiami norm ISO poddawane jest cyklicznym ocenom. Dokonywane są one podczas audytów wewnętrznych, służących monitorowaniu i analizie efektywności procesów ZSZ, a także w trakcie planowych audytów ze strony jednostki certyfikującej.

W listopadzie 2011 r. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. przeprowadziło audyt recertyfikacyjny wdrożonego i utrzymywanego w KRUS Zintegrowanego Systemu Zarządzania, potwierdzając, że funkcjonujący w Kasie system zarządzania jest stale doskonalony, a opisane wewnętrznymi procedurami i procesami standardy działania są powszechnie praktykowaną normą. Potwierdzeniem ze strony PCBC S.A. prawidłowego stosowania norm ISO była decyzja o utrzymaniu przyznanych Kasie krajowych i międzynarodowych certyfikatów - PCBC S.A. oraz IQ-Net - dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania na kolejne trzy lata, tj. do 21 listopada 2014 r.

Członkostwo PCBC S.A. w IQNet, tj. Międzynarodowej Sieci Certyfikacji to efekt uznania i rangi polskich certyfikatów Systemów Zarządzania, a tym samym kompetencji jednostki wystawiającej te certyfikaty. Członkostwo oznacza, że na całym świecie certyfikaty wydane przez PCBC S.A. uzyskują globalną akceptację i promocję partnerskich jednostek certyfikujących. Certyfikaty z godłem Rzeczypospolitej Polskiej uzyskują zatem uznanie wśród firm poza granicami Polski, które poszukują u nas partnerów z certyfikowanymi systemami zarządzania, a także, gdy same chcą uzyskać odpowiedni polski certyfikat w PCBC S.A.

Kolejny, czwarty już przyznany Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania dowodzi przejrzystości działania instytucji ubezpieczenia społecznego rolników oraz jej równoważnej pozycji wśród urzędów centralnych administracji państwowej, funkcjonujących zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, spełniających najwyższe wymagania jakości.

Działania Kasy związane z przeciwdziałaniem korupcji koordynuje i nadzoruje i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które we wrześniu 2008 r. zainicjowało resortowy program pn. "Strategia Antykorupcyjna" . Źródłowy dokument opublikowano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MRiRW www.bip.minrol.gov.pl


Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
PN-EN ISO 9001:2009, PN-ISO/IEC 27001:2007 oraz  Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnych


Certyfikat IQ-Net


Wytworzył: dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Centrali KRUS, Maria Lewandowska Data wytworzenia: 07.04.2010 r.Zatwierdził: Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju Centrali KRUS, Tadeusz Jabłoński, 26.04.2010 r.Opublikował: 26.04.2010 r. dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Centrali KRUS, Maria Lewandowska

 

Aktualizacja: Biuro Strategii i Rozwoju, 02.09.2014 r.
Aktualizację zatwierdził: Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju, Izabela Trochimowicz
Opublikowała: 02.09.2014 r. Maria Lewandowska