ENGLISH

Propozycja nowoczesnej ramy konceptualnej do zarządzania ryzykiem w rolnictwie

A proposal for a modern conceptual framework for risk management in agriculture

s. 7–36, p. 37–64

Jacek Kulawik 


Wydatki na KRUS w świetle budżetów rolnych Polski i udziałów w PKB w minionym ćwierćwieczu (1995–2020)

Expenditure on the implementation of KRUS tasks in the light of Poland’s agricultural budgets and shares in GDP in the past quarter of the century (1995–2020)

s. 65–82, p. 83–101

Andrzej Czyżewski, Ryszard Kata,  Anna Matuszczak 


Uwagi de lege lata i de lege ferenda  co do charakteru ubezpieczenia społecznego rolników na podstawie art. 5a i 5b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Lex lata and lex ferenda remarks regarding the character of farmers’ social insurance based on Articles 5a and 5b of the Act on Farmers’ Social Insurance

s. 103–112, p. 113–122

Ernest Nasternak


Polskie ubezpieczenia gospodarcze wobec zjawisk katastroficznych, w tym pandemicznych (wpływ zdarzeń katastroficznych na rynek ubezpieczeń rolnych)

Polish business insurance with reference to the catastrophic phenomena, including pandemic ones (impact of catastrophic events on the agricultural insurance market)

s. 123–152, p. 153–180

Stanisław Henryk Nowak, Radosław Nowak


Kwarantanna a izolacja  

Isolation and quarantine

s. 181–194, p. 195–207

Katarzyna Maciejewska


Propozycje zasiłków dla sprawujących opiekę członków rodziny zatrudnionych w rolnictwie w Niemczech – znaczenie, podstawy prawne i dalszy rozwój

Propositions of benefits for persons providing care for family members employed in agriculture in Germany – significance, legal basis, and further development

s. 209–230, p. 231–250

Erich Koch 


Możliwości wykorzystania mediów społecznościowych w sprzedaży ubezpieczeń w segmencie rolnym

The possibilities of using social media in selling insurance in the agricultural segment

s. 149–166, p. 167–184

Tomasz Czuba, Andrzej Jaworski 

ENGLISH