ENGLISH

Informacje dla autorów

Zapraszamy do publikowania artykułów dotyczących ubezpieczeń w rolnictwie. Do druku przyjmujemy wyłącznie wcześniej nieopublikowane, nowe opracowania.

Autorów prosimy o nadsyłanie materiałów o objętości maximum do 40 tysięcy znaków za pośrednictwem poczty elektronicznej, z ew. oświadczeniem o źródłach finansowania badań naukowych przedstawionych w artykule.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, kierując się wartością opracowania, dopuszczamy prace zawierające większą liczbę znaków. Elementy graficzne opracowania (tabele, wykresy, rysunki) prosimy załączyć w odrębnych plikach w celu możliwości dokonania ew. korekt edytorskich.

Artykuł powinien zawierać: (1) tytuł i streszczenie w języku polskim (do 1,3 tys. znaków) zawierające cele, tezy opracowania oraz słowa kluczowe, (2) tłumaczenie tytułu artykułu i streszczenia na język angielski, (3) bibliografię, (4) przypisy oraz (5) notę o Autorze.

Anonimowość Autora jest zachowana poprzez przekazanie w oddzielnie dołączonym pliku danych osobowych, które są wymagane do zawarcia umowy o dzieło, tj. imienia i nazwiska, PESEL, dokładnego adresu zamieszkania, nazwy i adresu właściwego urzędu skarbowego oraz krótkiej noty zawodowej.

Artykuł podlega recenzji i opracowaniu redakcyjnemu. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany tytułów i śródtytułów.

Honoraria autorskie są wypłacane za materiały, które uzyskały pozytywną ocenę recenzentów.

Szczegółowe instrukcje dla Autorów
 znajdują się w pliku poniżej
 oraz w zakładce: pliki do pobrania

Instrukcje dla autorów