ENGLISH

Ubezpieczenia społeczne w rolnictwie w roku 2009 i 2019 – zmiany ilościowe 

Social security in agriculture in 2009 and 2019 – quantitative changes

s. 7–22 p. 23-38

Damian Walczak

https://doi.org/10.48058/urms/75.2021.1


Narodziny systemu ubezpieczeniowego świadczeń emerytalnych w rolnictwie na przełomie lat 80. 

The birth of the system insurance of retirement benefits in agriculture at the turn of the 1980s.

s. 39–58 p. 59–77

Katarzyna Maciejewska

https://doi.org/10.48058/urms/75.2021.2


Znaczenie marki przy wyborze ubezpieczyciela przez rolników 

Importance of the brand in selecting an insurer by farmers

s. 79–93 p. 95–108

Tomasz Czuba

https://doi.org/10.48058/urms/75.2021.3


Znaczenie technologii Blockchain w rozwoju ubezpieczeń rolniczych – przegląd aplikacji i rozwiązań

The importance of Blockchain technology in the development of agricultural insurance – a review of applications and solutions

s. 109–136 p. 137–161

Katarzyna Kosior

https://doi.org/10.48058/urms/75.2021.4


Opinia krytyczna do przeważającego poglądu reprezentowanego w orzecznictwie sądowym w zakresie ustalania dochodu z wydzierżawionego gospodarstwa rolnego jako kryterium do przyznania świadczeń rodzinnych 

Opinion critical of the prevailing view the jurisprudence of the courts as regards the determination of the income from a rented agricultural holding as a criterion for granting family benefits

s. 163–175 p. 177–188

Ernest Nasternak

https://doi.org/10.48058/urms/75.2021.5


Monitorowanie i ocena systemów ubezpieczeń społecznych – przegląd kryteriów proponowanych przez Komisję Europejską i Bank Światowy oraz propozycje ich rozszerzenia w kontekście starzenia się populacji  

Monitoring and assessment of social security systems – review of the criteria proposed by the European Commission and the World Bank and proposals for their extension in the context of an aging population

s. 189–204 p. 205–220

Kamila Bielawska

https://doi.org/10.48058/urms/75.2021.6


Fundusz Prewencji i Rehabilitacji KRUS jako narzędzie zapobiegania wypadkom w rolnictwie

KRUS Prevention and Rehabilitation Fund as a tool for preventing accidents in agriculture 

s. 221–243 p. 245–266

Małgorzata Rybak
Przemysław Halczak

https://doi.org/10.48058/urms/75.2021.7


Recenzenci w 2020 roku

s.267 p. 267


 

ENGLISH