ZADANIA KRUS

A- A A+

Międzynarodowe Stowarzyszenie Instytucji Zabezpieczenia Społecznego ISSA

Historia

Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego ISSA powstało w dniu 4 października 1927 r. w Brukseli jako Międzynarodowa Konferencja Ubezpieczeniowych Funduszy Chorobowych i Towarzystw Wzajemnych Korzyści. Do jego głównych zadań należy ochrona, wspieranie i rozwój zabezpieczenia społecznego na całym świecie. ISSA jest światową organizacją oficjalnych przedstawicieli różnych systemów zabezpieczenia społecznego.

Członkostwo

Członkami pełnoprawnymi Stowarzyszenia są instytucje centralne, narodowe związki instytucji i towarzystw ubezpieczeń społecznych, które są przedstawicielami poszczególnych dziedzin zabezpieczenia społecznego. Organizacje narodowe - instytuty techniczne, zainteresowane rozwojem zabezpieczenia społecznego, lecz nie posiadające właściwych kompetencji, mogą być przyjęte do ISSA jako członkowie stowarzyszeni.

Obecnie Stowarzyszenie liczy ponad 320 organizacji członkowskich (członków pełnoprawnych i członków stowarzyszonych) ze 160 krajów. Pełnoprawnymi członkami ISSA ze strony Polski jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (od momentu powstania Stowarzyszenia) oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od 1991 r.

Struktura

Zgromadzenie Ogólne - jest naczelnym organem statutowym Stowarzyszenia, w którym wszyscy członkowie ISSA są bezpośrednio reprezentowani. Określa zapisy Konstytucji, które ustanawiają ramy dla prowadzenia ISSA oraz może także podjąć decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia. Zgromadzenie obraduje co trzy lata.

Rada - stanowi organ wyborczy Stowarzyszenia, w skład którego wchodzą tzw. delegaci tytularni z każdego kraju, w którym ISSA ma co najmniej jednego członka stowarzyszonego, przy czym każdy z nich ma jednego delegata. Jej głównymi zadaniami są wybory Przewodniczącego, Skarbnika, członków Biura i Komisji Kontroli, a także Sekretarza Generalnego. Ponadto określa program działań i budżet Stowarzyszenia, które są ustanowione na okres trzech lat, a także odpowiadające im stawki składek. Zasadniczo Rada spotyka się z okazji każdej sesji Zgromadzenia Ogólnego.

Biuro - stanowi organ administracyjny Stowarzyszenia, w skład którego wchodzą: Przewodniczący ISSA, Skarbnik, Sekretarz Generalny i wybrani członkowie reprezentujący różne regiony geograficzne świata. W szczególności jej głównymi funkcjami są: określenie planu działania, harmonogramu i wytycznych, jakie należy przestrzegać przy opracowywaniu programu działań i budżetu Stowarzyszenia, ustalanie priorytetów programu, monitorowanie i ocena rzeczywistych osiągnięć, rozpatrywanie wniosków o członkostwo oraz przyjmowanie przepisów finansowych. Inną ważną funkcją jest ustalenie struktury i decyzji w sprawie mandatu Komisji Technicznej niezbędnej do realizacji programu działalności Stowarzyszenia. Biuro spotyka się co najmniej raz w roku kalendarzowym.

Sekretariat Generalny ISSA ma swoją siedzibę w gmachu Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie oraz prowadzi biura regionalne w Afryce, Ameryce, Azji i Pacyfiku oraz Europie. Sekretarz Generalny ISSA jest mianowany po uprzedniej konsultacji z Międzynarodową Organizacją Pracy International Labour Organization - ILO.

Działalność

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez trzy formy działalności:

 • Techniczna działalność stałych komisji specjalistycznych - pozwala ona na dostrzeżenie, ze światowego punktu widzenia, problemów każdej z gałęzi zabezpieczenia społecznego (np. choroba, macierzyństwo, starość-inwalidztwo-śmierć, ryzyko zawodowe, bezrobocie, zasiłki rodzinne) oraz wspólnych problemów wszystkich gałęzi (np. matematyka ubezpieczeniowa i statystyka, organizacja i metody, aspekty prawne).
 • Regionalna działalność w Afryce, Ameryce, Azji i Pacyfiku, jak również w Europie – powinna odpowiadać szczególnym potrzebom organizacji członkowskich na tych kontynentach. W ramach tej działalności Stowarzyszenie organizuje konferencje regionalne, konferencje okrągłego stołu, międzynarodowe spotkania techniczne i inne posiedzenia specjalistyczne, jak również kursy szkoleniowe i dokształcające dla pracowników administracyjnych organizacji członkowskich.
 • Działalność badawcza i dokumentacyjna służy analizowaniu rozwoju i tendencji zabezpieczenia społecznego oraz ustaleniu jego perspektyw. Działalność ta obejmuje m.in. organizowanie narad szkoleniowych, studiów oraz zbieranie, gromadzenie i rozpowszechnianie informacji z dziedziny zabezpieczenia społecznego.

Publikacje

Oprócz sprawozdań stałych komisji specjalistycznych z technicznej działalności ISSA oraz sprawozdań z sesji Zgromadzenia Stowarzyszenie publikuje w ramach działalności regionalnej różne opracowania z zakresu badań nad ubezpieczeniami społecznymi. Członkowie ISSA mają dostęp do bezpłatnych publikacji Stowarzyszenia: International Social Security Review (Międzynarodowy Przegląd Ubezpieczeń Społecznych), Social Security Programs Throughout the World (Programy ubezpieczeń społecznych na całym świecie) oraz do regionalnych biuletynów informacyjnych z międzynarodowych konferencji naukowych.

Współpraca z innymi organizacjami

Stowarzyszenie prowadzi ścisłą współpracę z Międzynarodową Organizacją Pracy i Światową Organizacją Zdrowia oraz szeregiem innych organizacji międzynarodowych. Posiada status konsultacyjny przy Radzie Gospodarczo-Społecznej ONZ.

Korzyści z członkostwa w ISSA

Sieci i platforma  wymiany informacji między członkami:

 • Niezrównane możliwości powiązań sieciowych w międzynarodowym stowarzyszeniu zabezpieczenia społecznego za pośrednictwem ISSANET
 • Dostęp do ekspertów i przedstawicieli innych organizacji międzynarodowych i regionalnych w ISSA - wydarzenia, łącznie z MOP, OECD, WHO i Bank Światowy

Serwisy informacyjne i e-newslettery

 • Wiadomości i informacje ze świata ubezpieczeń społecznych, dobrych praktyk, studia przypadków, analizy polityki i badań naukowych poprzez portal internetowy i Obserwatora Zabezpieczenia Społecznego (e-newsletter)
 • To, co się dzieje w Stowarzyszeniu, o nadchodzących wydarzeniach i nowościach ISSA, jak i innych działaniach i usługach za pośrednictwem aktualizacji e-newsletter

Konferencje i wydarzenia

 • Udział w różnorodnych programach ISSA
 • Szansa dla gospodarzy do wypowiadania się na Forum ISSA i wpływania na inne wydarzenia

Reprezentacja na szczeblu międzynarodowym

 • Promowanie pozytywnego środowiska na szczeblu międzynarodowym dla ubezpieczeń społecznych i administracji zabezpieczenia społecznego poprzez udział w najważniejszych międzynarodowych wydarzeniach i partnerstwo z innymi organizacjami międzynarodowymi

Usługi  doradcze i  wsparcie

 • Informacje techniczne, odpowiadanie na indywidualne wnioski i ułatwienie dostępu do technicznych i administracyjnych ekspertów w dziedzinie zabezpieczenia społecznego w państwach członkowskich na całym świecie
 • Usługi doradcze dotyczące dostępności kształcenia w różnych aspektach zabezpieczenia społecznego oraz udzielanie członkom wsparcia w zakresie szkoleń i doskonalenia zawodowego

Techniczne seminaria i rozwój zawodowy

 • Specjalistyczne seminaria dla kadry zarządzającej wyższego szczebla
 • Kontynuacja programu edukacyjnego dla specjalistów technicznych
 • Koncentrowanie się  na technicznych seminariach poświęconych zarządzaniu, przywództwu i zarządzaniu ryzykiem, jak również kwestiom administracyjnym, takim jak gromadzenie składek i zgodność technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz inwestowanie w fundusze
 • Seminaria techniczne obejmujące kwestie zabezpieczenia społecznego istotne dla konkretnych regionów

Publikacje i materiały ISSA

ISSA wydaje szeroki wybór raportów i publikacji, m.in.:

 • International Social Security Review, przegląd głównych międzynarodowych publikacji kwartalnych w dziedzinie zabezpieczenia społecznego;
 • Social Policy Highlight, raport i analiza kluczowych zagadnień i trendów w świecie ubezpieczeń społecznych;
 • Social Security Programs Throughout the World   zarys systemów zabezpieczenia społecznego w ponad 170 krajach na całym świecie. Stowarzyszenie wydaje je raz na 2 lata, są to porównawcze tablice informacyjne o systemach zabezpieczenia społecznego na świecie;
 • Complementary and Private Pensions throughout the World prezentacja systemów uzupełniających i prywatnych emerytur w niemal 60 krajach;
 • Inne krótkie, aktualne i przyjazne dla użytkownika publikacje prezentujące wyniki badań, informacje na temat dobrych praktyk i wytycznych technicznych.

Więcej informacji na stronie ISSA: https://www.issa.int/en