Typ strony: Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego (ISSA)
Podtytuł:
Autor:

Międzynarodowe Stowarzyszenie Instytucji Zabezpieczenia Społecznego ISSA

Historia

Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego ISSA powstało w dniu 4 października 1927 r. w Brukseli jako Międzynarodowa Konferencja Ubezpieczeniowych Funduszy Chorobowych i Towarzystw Wzajemnych Korzyści. Do jego głównych zadań należy ochrona, wspieranie i rozwój zabezpieczenia społecznego na całym świecie. ISSA jest światową organizacją oficjalnych przedstawicieli różnych systemów zabezpieczenia społecznego.

Członkostwo

Członkami pełnoprawnymi Stowarzyszenia są instytucje centralne, narodowe związki instytucji i towarzystw ubezpieczeń społecznych, które są przedstawicielami poszczególnych dziedzin zabezpieczenia społecznego. Organizacje narodowe - instytuty techniczne, zainteresowane rozwojem zabezpieczenia społecznego, lecz nie posiadające właściwych kompetencji, mogą być przyjęte do ISSA jako członkowie stowarzyszeni.

Obecnie Stowarzyszenie liczy ponad 320 organizacji członkowskich (członków pełnoprawnych i członków stowarzyszonych) ze 160 krajów. Pełnoprawnymi członkami ISSA ze strony Polski jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (od momentu powstania Stowarzyszenia) oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od 1991 r.

Struktura

Zgromadzenie Ogólne - jest naczelnym organem statutowym Stowarzyszenia, w którym wszyscy członkowie ISSA są bezpośrednio reprezentowani. Określa zapisy Konstytucji, które ustanawiają ramy dla prowadzenia ISSA oraz może także podjąć decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia. Zgromadzenie obraduje co trzy lata.

Rada - stanowi organ wyborczy Stowarzyszenia, w skład którego wchodzą tzw. delegaci tytularni z każdego kraju, w którym ISSA ma co najmniej jednego członka stowarzyszonego, przy czym każdy z nich ma jednego delegata. Jej głównymi zadaniami są wybory Przewodniczącego, Skarbnika, członków Biura i Komisji Kontroli, a także Sekretarza Generalnego. Ponadto określa program działań i budżet Stowarzyszenia, które są ustanowione na okres trzech lat, a także odpowiadające im stawki składek. Zasadniczo Rada spotyka się z okazji każdej sesji Zgromadzenia Ogólnego.

Biuro - stanowi organ administracyjny Stowarzyszenia, w skład którego wchodzą: Przewodniczący ISSA, Skarbnik, Sekretarz Generalny i wybrani członkowie reprezentujący różne regiony geograficzne świata. W szczególności jej głównymi funkcjami są: określenie planu działania, harmonogramu i wytycznych, jakie należy przestrzegać przy opracowywaniu programu działań i budżetu Stowarzyszenia, ustalanie priorytetów programu, monitorowanie i ocena rzeczywistych osiągnięć, rozpatrywanie wniosków o członkostwo oraz przyjmowanie przepisów finansowych. Inną ważną funkcją jest ustalenie struktury i decyzji w sprawie mandatu Komisji Technicznej niezbędnej do realizacji programu działalności Stowarzyszenia. Biuro spotyka się co najmniej raz w roku kalendarzowym.

Sekretariat Generalny ISSA ma swoją siedzibę w gmachu Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie oraz prowadzi biura regionalne w Afryce, Ameryce, Azji i Pacyfiku oraz Europie. Sekretarz Generalny ISSA jest mianowany po uprzedniej konsultacji z Międzynarodową Organizacją Pracy International Labour Organization - ILO.

Działalność

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez trzy formy działalności:

Publikacje

Oprócz sprawozdań stałych komisji specjalistycznych z technicznej działalności ISSA oraz sprawozdań z sesji Zgromadzenia Stowarzyszenie publikuje w ramach działalności regionalnej różne opracowania z zakresu badań nad ubezpieczeniami społecznymi. Członkowie ISSA mają dostęp do bezpłatnych publikacji Stowarzyszenia: International Social Security Review (Międzynarodowy Przegląd Ubezpieczeń Społecznych), Social Security Programs Throughout the World (Programy ubezpieczeń społecznych na całym świecie) oraz do regionalnych biuletynów informacyjnych z międzynarodowych konferencji naukowych.

Współpraca z innymi organizacjami

Stowarzyszenie prowadzi ścisłą współpracę z Międzynarodową Organizacją Pracy i Światową Organizacją Zdrowia oraz szeregiem innych organizacji międzynarodowych. Posiada status konsultacyjny przy Radzie Gospodarczo-Społecznej ONZ.

Korzyści z członkostwa w ISSA

Sieci i platforma  wymiany informacji między członkami:

Serwisy informacyjne i e-newslettery

Konferencje i wydarzenia

Reprezentacja na szczeblu międzynarodowym

Usługi  doradcze i  wsparcie

Techniczne seminaria i rozwój zawodowy

Publikacje i materiały ISSA

ISSA wydaje szeroki wybór raportów i publikacji, m.in.:

Więcej informacji na stronie ISSA: https://www.issa.int/en 


x Zamknij okno ...