Typ strony: Zintegrowany System Zarządzania
Podtytuł:
Autor:

Zintegrowany system zarządzania

Dla podniesienia efektywności oraz skuteczności systemu zarządzania, minimalizacji ryzyk oraz w celu uzyskania satysfakcji stron zainteresowanych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego opracowano, wdrożono i certyfikowano w 2005 roku we wszystkich jednostkach organizacyjnych Kasy system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001.

Wdrożenie systemu zarządzania jakością pozwoliło ujednolicić i powiązać procesy zarządzania w obrębie wszystkich jednostek organizacyjnych Kasy, które określono i opisano we wzajemnym oddziaływaniu oraz z uwzględnieniem podziału kompetencji dla poszczególnych stanowisk. Dokonana w 2009 roku implementacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO/IEC 27001 pozwoliła Kasie na skorzystanie z najlepszych światowych wzorców związanych z bezpieczeństwem informacji, przy jednoczesnej możliwości potwierdzenia odpowiedniego poziomu danych poprzez niezależną certyfikację. Jednocześnie z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji w KRUS został wdrożony system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym spełniający 28 wymagań opracowanych przez Krajową Izbę Gospodarczą i Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Wdrożenie systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym było potwierdzeniem woli działania Kasy zgodnie z zasadami uczciwości i rzetelności. Została ona wyrażona przyjętą Polityką Antykorupcyjną Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i konsekwentnym jej przestrzeganiem. System ten ma działanie prewencyjne i w znacznym stopniu ogranicza możliwość występowania zjawisk korupcyjnych oraz potwierdza zaufanie do KRUS jako do organizacji przejrzystej i profesjonalnie zarządzanej.

W ramach przyjętej Uchwałą nr 17 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r strategii „Sprawne Państwo 2020” system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym wdrożony w KRUS doskonale wpisuje się w cel 2, który odnosi się do zwiększenia sprawności instytucjonalnej państwa m.in. poprzez doskonalenie standardów zarządzania, transparentność podejmowanych decyzji ze szczególnym zwróceniem uwagi na zapobieganie zjawiskom korupcyjnym czy też kreowanie organizacyjnej „kultury prawości i uczciwości”.

W 2009 r. wdrożone w Kasie systemy zarządzania zostały połączone w Zintegrowany System Zarządzania, w którym wzajemnie ze sobą powiązane procesy i procedury są stale monitorowane i oceniane pod względem ich skuteczności i aktualności.

Certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania utrzymywany w KRUS jest poddawany cyklicznym ocenom na zgodność z wymaganiami norm ISO. Dokonywane są one podczas audytów wewnętrznych, służących monitorowaniu i analizie efektywności procesów, a także w trakcie planowych audytów realizowanych przez jednostkę certyfikującą.

Realizowane przez jednostkę certyfikującą: Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. audyty wdrożonego i utrzymywanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania potwierdzają, że funkcjonujący w Kasie system jest stale doskonalony, a opisane wewnętrznymi procesami i procedurami standardy działania są powszechnie praktykowaną normą. Potwierdzeniem tego ze strony PCBC S.A. są decyzje o utrzymaniu przyznanych Kasie krajowych i międzynarodowych certyfikatów : PCBC S.A. oraz IQ-Net dla Zintegrowanego Systemu Zarządzenia. Członkostwo PCBC S.A. w IQ-Net, tj. Międzynarodowej Sieci Certyfikacji to efekt uznania i rangi polskich certyfikatów Systemów Zarządzania, a tym samym kompetencji jednostki wystawiającej te certyfikaty.

Członkostwo oznacza, że na całym świecie certyfikaty wydane przez PCBC S.A. uzyskują globalną akceptację i promocję partnerskich jednostek certyfikujących. Certyfikaty z godłem Rzeczypospolitej uzyskują zatem uznanie wśród firm poza granicami Polski, które poszukują u nas partnerów z certyfikowanymi systemami zarządzania, a także gdy same chcą uzyskać odpowiedni polski certyfikat w PCBC S.A.

Kolejny, przyznany Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2017 roku, szósty już Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania  potwierdzający spełnienie wymagań norm PN-EN ISO 9001:2015-10 I PN-ISO /IEC 27001:2014-12 w zakresie obsługi ubezpieczonych i świadczeniobiorców w zakresie zadań wynikających z ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz organizacja wsparcia rolników dowodzi przejrzystości działania instytucji ubezpieczenia społecznego rolników oraz jej równoważnej pozycji wśród urzędów centralnych administracji państwowej, funkcjonujących zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, spełniających najwyższe wymagania jakości.

Archiwum informacji

Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 


Certyfikat IQ-Net


Wytworzył: dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Centrali KRUS, Maria Lewandowska
Data wytworzenia: 07.04.2010 r.
Zatwierdził: Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju Centrali KRUS, Tadeusz Jabłoński, 26.04.2010 r.
Opublikował: 26.04.2010 r. dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Centrali KRUS, Maria Lewandowska

Aktualizacja: Biuro Strategii i Rozwoju, 02.09.2014 r.
Aktualizację zatwierdził: Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju, Izabela Trochimowicz
Opublikowała: 02.09.2014 r. Maria Lewandowska

Aktualizacja: Biuro Strategii i Rozwoju, 24.06.2015 r.
Aktaulizację zatwierdził: Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju, Izabela Trochimowicz
Opublikowała: 25.06.2015 r., Adriana Minorowska

Aktualizacja: Biuro Organizacyjno-Prawne 02.02.2018 r.
Aktualizację zatwierdził: Dyrektor Biura Organizacyjno-Prawnego, Monika Przygucka-Gawlik
Opublikowała: 07.02.2019 r., Edyta Uzarska


x Zamknij okno ...