Typ strony: XVII Konkurs "W rolnictwie można pracować bezpieczniej"
Podtytuł:
Autor:

Wyniki XVII Konkursu "W rolnictwie można pracować bezpieczniej"

Zgodnie z regulaminem ogłoszonym przez Prezesa Kasy, konkurs miał na celu oddziaływanie na poprawę warunków bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz eliminowanie zagrożeń w środowisku pracy i życia rolników. Konkurs, adresowany do dziennikarzy prasy ogólnokrajowej i regionalnej, rozgłośni radiowych i ośrodków telewizyjnych, a także do osób publikujących w środkach masowej komunikacji także w tej edycji cieszył się znacznym zainteresowaniem.

Komisyjnej oceny prac i  podziału regulaminowych nagród oraz podsumowania konkursu dokonano według dwóch kategorii konkursu i trzech nośników informacji, tj.

I. w kategorii publikacji popularyzatorskich
II. w kategorii publikacji problemowych

z podziałem na trzy grupy publikacji:

- artykuły prasowe
- audycje radiowe
- audycje telewizyjne

Komisja Konkursowa stwierdziła, że w 2011 roku w konkursie uczestniczyło 33 publicystów i popularyzatorów działalności prewencyjnej KRUS, w tym:

Komisja przyznała następujące nagrody:

W kategorii: najlepsze publikacje popularyzatorskie

Za najlepszy popularyzatorski artykuł prasowy

I nagrody nie przyznano

Dwie II nagrody otrzymali:

Wyróżnienie otrzymał

Za najlepszą popularyzatorską audycję radiową

I nagrodę otrzymała

II nagrodę otrzymał


Za najlepszą popularyzatorską audycję telewizyjną

I nagrodę otrzymała

II nagrodę otrzymała

W kategorii: Najlepsza publikacja problemowa

Za najlepszy problemowy artykuł prasowy

Nagrodę otrzymała

Wyróżnienie otrzymał

Za najlepszą problemową audycję radiową

Nagrodę otrzymał

Za najlepszą problemową audycję telewizyjną

Nagrodę otrzymała

W kategorii: najlepszy cykl publikacji

- za najlepszy cykl artykułów prasowych

Regulaminowych nagród nie przyznano

Wyróżnienia otrzymali:


- za najlepszy cykl audycji radiowych

I nagrody nie przyznano

Dwie II nagrody otrzymali:

III nagrodę otrzymał

- za najlepszy cykl audycji telewizyjnych

I nagrody nie przyznano

II nagrodę otrzymała

Wyróżnienie otrzymała

Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy, nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

*

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Henryk Smolarz, ogłasza XVII konkurs pn. "W rolnictwie można pracować bezpieczniej" , zapraszając do udziału w nim autorów publikacji o tematyce prewencyjnej Kasy, upowszechnianych w 2011 roku w środkach masowej komunikacji.

Celem konkursu jest oddziaływanie poprzez mass media na poprawę bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz eliminowanie w środowisku pracy rolników przyczyn wypadków i zagrożeń dla życia i zdrowia.

W edycji z 2010 roku w konkursie uczestniczyło 27 autorów. Tematykę konkursu zaprezentowali  w 100 publikacjach, w tym: 51 audycjach radiowych, 40 publikacjach prasowych i 9 telewizyjnych. Jury konkursu, powołane przez Prezesa Kasy, ogłosiło wyniki i laureatów w aktualnościach z 21 grudnia ub.r.

Tegoroczny konkurs trwa do 31 października 2011 r. Załączony regulamin przedstawia zasady udziału oraz nagrody pieniężne przewidziane w dwóch kategoriach publikacji - popularyzatorskich oraz problemowych, ocenianych wg trzech grup materiałów: prasowych  radiowych i telewizyjnych. Serdecznie zapraszamy.

Regulamin XVII Konkursu Prezesa Kasy, pn. "W rolnictwie można pracować bezpieczniej"


x Zamknij okno ...