KRUS

A- A A+

Gospodarka finansowa w KRUS

Zgodnie z art. 75 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 2022 poz. 933 t.j.), Kasa prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.

Podstawą finansowania ogółu zadań ustawowych KRUS są trzy państwowe fundusze celowe: FunduszEmerytalno-Rentowy (skrót. FER), Fundusz Prewencji i Rehabilitacji (skrót. FPiR), Fundusz Administracyjny (skrót. FA), a ponadto pozabudżetowy Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników (skrót.: FS). FS ma osobowość prawną; funkcje zarządu Funduszu SKładkowego pełni z urzędu jednoosobowo Prezes KRUS. Nadzór nad Funduszem sprawuje Rada Nadzorcza FS, w składzie 9. osób, reprezentowanym w sposób określony w art. 76a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane przez KRUS, corocznie określane w Ustawie Budżetowej, są gwarancją wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego rolników oraz wykonania dodatkowych  pozaubezpieczeniowych  zadań zleconych, nie wynikających z u.s.r.

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FS), tworzony jest z odrębnych składek ubezpieczonych rolników i źródeł wskazanych w jego Statucie. Funkcjonuje bez udziału dotacji budżetowej. FS zapewnia finansowanie świadczeń z samofinansującego się ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i  macierzyńskiego; finansowanie bezpośrednich kosztów funkcjonowania Rady Rolników; kosztów zarządzania FS i wykonywania jego zobowiązań jako osoby prawnej. FS na podstawie art. 77 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jest zobowiązany do przekazania odpisów: na Fundusz Prewencji i Rehabilitacji - do wysokości 6,5 proc. planowanych wydatków tego funduszu, na Fundusz Administracyjny (FA) - do wysokości 12 proc. planowanych wydatków tego funduszu.

Więcej o finansowaniu zadań Kasy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej KRUS w tematycznym dziale: Finanse i majątek

Zobacz także prezentację w dziale KRUS w liczbach.