Typ strony: Dokument
Podtytuł:
Autor:

Bezpieczeństwo pracy podczas żniw

Rozpoczęły się żniwa, okres wzmożonych prac przy zbiorze zbóż i innych płodów rolnych. Pracujący w polu rolnicy częściej niż zazwyczaj narażeni są na zagrożenia wypadkowe związane z koszeniem zbóż i traw, prasowaniem i transportem słomy oraz siana.

W okresie żniwnym (od początku czerwca do końca sierpnia), podczas pracy w gospodarstwach rolnych wypadkom ulega około 6 000 rolników ubezpieczonych w KRUS. Zdarzenia te stanowią jedną czwartą wypadków zgłaszanych do Kasy w roku kalendarzowym. Struktura wypadków w okresie letnim odpowiada strukturze zdarzeń zgłaszanych w ciągu roku - połowę stanowią "upadki osób", około 11% wypadki z grupy "pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń", a około 12% z grupy "uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta".

Podczas żniw dochodzi do wielu drastycznych, tragicznych i skutkujących rozległymi urazami zdarzeń z udziałem maszyn do zbioru siana, słomy i zielonek (150-180 wypadków) oraz kombajnów zbożowych (190-200 wypadków).
W czasie obsługi kombajnów zbożowych dochodzi najczęściej do upadków osób podczas wchodzenia i schodzenia z maszyny, skaleczeń kończyn ostrymi elementami aparatu tnącego, przygnieceń przez elementy urządzenia oraz pochwyceń i uderzeń przez jej ruchome części.

Wypadki z prasami do zbioru siana, słomy i zielonek to w większości pochwycenia i uderzenia przez ruchome części maszyn. W ostatnich latach od trzech do pięciu rolników rocznie traciło życie podczas zbioru słomy i siana prasą.

Przyczyną wypadków z maszynami do zbioru siana, słomy i zielonek było nie wyłączenie maszyny przed rozpoczęciem naprawiania, lub zakładania sznurka albo usuwania zapchań, a niekiedy zbyt szybkie rozpoczęcie tych czynności po unieruchomieniu napędu. Część z tych zdarzeń była skutkiem nieużywania nieodpowiedniego obuwia. Rolnicy wpadali w poślizg i upadając odruchowo próbowali chwytać się prasy, co kończyło się zmiażdżeniem palców dłoni lub ich amputacją. Odnotowano również przypadki wciągnięcia przez wirujące elementy maszyny obsługującego maszynę za luźną odzież, a także przystępowanie do pracy w gospodarstwie pod wpływem alkoholu.

W okresie żniwnym dochodzi również do licznych upadków rolników z przyczep
i wozów, na których przebywają podczas transportu ładunków objętościowych, porażeń piorunem podczas wyładowań atmosferycznych oraz nagłych zachorowań spowodowanych długotrwałą wyczerpującą pracą w wysokich temperaturach.

Zdarzeniom wypadkowym można zapobiec poprzez właściwą organizację pracy
i przestrzeganie następujących zasad:

Należy pamiętać, że zły stan techniczny użytkowanych maszyn i urządzeń, wykonywanie wielu różnorodnych i wyczerpujących czynności jednocześnie, spiętrzenie pracy i pośpiech, który towarzyszy zmiennym warunkom pogodowym są przyczyną wielu tragicznych w skutkach wypadków.

Data dodania:

25.07.2014


x Zamknij okno ...