Typ strony: Dokument
Podtytuł:
Autor:

Graniczny termin 31 maja 2011 r.

Dla ubezpieczonych w KRUS rolników i domowników, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie przypomina osobom objętym ubezpieczeniem społecznym rolników, które w 2010 r. prowadziły dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracowały przy jej prowadzeniu i zamierzają ją kontynuować w bieżącym roku na warunkach art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, o obowiązku złożenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2011 r. zaświadczenia właściwego  urzędu skarbowego o kwocie należnego podatku dochodowego od przychodów z tytułu tej działalności w roku podatkowym 2010.

Niezachowanie wskazanego ustawowego terminu będzie skutkowało ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników z dniem 31 maja br., do którego należy złożyć w KRUS zaświadczenie.

Osoba, która przekroczyła roczną kwotę graniczną podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, wynoszącą 2 863 zł za rok 2010, ale nie później niż z dniem 31 maja  2011 r.  zakończy lub zawiesi prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej,  nie zostanie wyłączona z ubezpieczenia społecznego rolników. Ponowne objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników będzie możliwe po zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej lub po jej zawieszeniu, o ile będą spełnione inne warunki ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym w szczególności wskazane w przepisach art. 7 i art. 16.

Z uwagi na medialne, dowolne interpretacje zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w odniesieniu do osób, które podlegając wymienionemu ubezpieczeniu  prowadziły bądź podejmują pozarolniczą działalność gospodarczą, Kasa wyjaśnia, że każde zatrudnienie rolnika/domownika na podstawie umowy o pracę, umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (bez względu na wymiar czasu pracy), skutkuje obowiązkiem podlegania ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowemu (a także zdrowotnemu) w systemie powszechnym - w ZUS, z mocy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.).

Przepisy w tym zakresie nie przewidują wyjątku w odniesieniu do umów zlecenia. A zatem zawarcie takiej umowy przez osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników również skutkuje koniecznością zgłaszania zleceniobiorców do ubezpieczenia w systemie powszechnym.

W odniesieniu do osób, które - poza działalnością rolniczą - dodatkowo prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, a zarazem podejmują zatrudnienie w ramach umowy zlecenia, umowa zlecenia będzie nadrzędnym tytułem do opłacania składek w ZUS. Tak stanowi wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2011 r. - I UK 229/10, w świetle którego: "Wykonywanie umowy zlecenia przez rolnika, prowadzącego dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą i uprawnionego do dalszego korzystania z ubezpieczenia społecznego rolników na podstawie art. 5a ustawy z 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym, powoduje wyłączenie go z ubezpieczenia społecznego w sytuacji, gdy wykonywana umowa zlecenia nie jest objęta zakresem przedmiotowym prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej" .

Dodatkowo Kasa informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 marca 2011 r. (M.P. Nr 28, poz. 309) roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za rok 2011 od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 2 929 zł.

Data dodania:

10.05.2011

Do góry


x Zamknij okno ...