Typ strony: Dokument
Podtytuł:
Autor:

KRUS wyjaśnia...

Wysokość rolniczych emerytur i rent rolniczych nie zależy od kwoty bazowej

W ostatnim czasie nie tylko do oddziałów ZUS, ale również do jednostek organizacyjnych KRUS zaczęły wpływać wnioski emerytów i rencistów z żądaniem właściwego obliczenia wysokości emerytur i rent przyznanych przed 1999 rokiem, obliczonych od zaniżonej tzw. kwoty bazowej.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie wyjaśnia, że zasady obliczania rolniczych emerytur i rent  uregulowane są przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r., Nr 7, poz. 25 ze zm.), która nie operuje pojęciem tzw. kwoty bazowej. Wysokość emerytury rolniczej lub renty rolniczej – przeciwnie niż jest to w systemie powszechnym – nie jest powiązana z wysokością tzw. kwoty bazowej.

Kwoty emerytur i rent rolniczych przyznanych na podstawie tej ustawy zależą od wysokości emerytury podstawowej (tj. najniższej emerytury pracowniczej, której wysokość również nie jest związana z wysokością tzw. kwoty bazowej) oraz od długości okresów podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, a także od wysokości opłaconej składki na ubezpieczenie społeczne rolników w latach 1983-1990.

Kasa informuje również, że emeryturę lub rentę rolniczą wypłaca się w kwocie odpowiadającej iloczynowi wskaźnika wymiaru świadczenia (wskaźnik ustalany w decyzji przyznającej prawo do emerytury lub renty rolniczej) i aktualnej emerytury podstawowej. W każdym przypadku zmiany wysokości emerytury podstawowej, emeryturę lub rentę rolniczą wypłaca się w odpowiednio zmienionej wysokości, z uwzględnieniem terminów waloryzacji emerytur i rent przysługujących z systemu powszechnego.

W związku z tym składanie do KRUS wniosków o ponowne ustalenie (w oparciu o kwotę bazową) wysokości emerytur i rent rolniczych przyznanych przed 1999 r. nie znajduje żadnego uzasadnienia.

Data dodania:

06.10.2006

Autor: Marek Ciepliński, dyrektor Biura Świadczeń Centrali KRUS

Do góry


x Zamknij okno ...