ZADANIA KRUS

A- A A+

Sekcja Rolnictwa w ISSA

Zarząd Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego ISSA zadecydował o przyjęciu KRUS na członka ISSA na 61 Posiedzeniu w dniu 21 listopada 1991 r. w Genewie. Informację o przyjęciu KRUS do ISSA przekazał ówczesny Sekretarz Generalny ISSA Dalmer D. Hoskins (grudzień 1991 r.) Funkcję Prezydenta ISSA sprawował w tym okresie Jérôme Dejardin z Belgii.

W Stowarzyszeniu ISSA działa obecnie 14 Sekcji branżowych. KRUS od momentu przyjęcia do ISSA aktywnie uczestniczy w jednej z nich, tj. w Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie, która została powołana w roku 1969 pod nazwą Sekcja Rolnictwa. Sekcja wypełnia zadania mające na celu zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym w odniesieniu do wszystkich osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie (w tym kultur specjalnych), co też jest jednym z ustawowych zadań jakie realizuje KRUS.

Cele Sekcji:

 • Wspieranie wymiany informacji między władzami zaangażowanymi w zapobieganie wypadkom w rolnictwie i leśnictwie;
 • Organizowanie spotkań technicznych w formie sympozjów lub konferencji okrągłego stołu, jak i komisji oraz grup roboczych;
 • Przeprowadzenie badań i analiz; 
 • Opracowanie programów edukacyjnych i promocyjnych; 
 • Opracowywanie i rozpowszechnianie złożonych rozwiązań technicznych dla praktycznych osiągnięć;
 • Inicjowanie międzysektorowych środków zapobiegawczych we współpracy z innymi sekcjami. 

 

Struktura Sekcji Rolnictwa ISSA

Jej organami wykonawczymi są: Walne Zgromadzenie i Zarząd. Zarząd Sekcji jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków. Składa się z Przewodniczącego, 2 Wiceprzewodniczących i Sekretarza Generalnego.

Od 1987 r. Zarząd jest wspierany przez Radę Doradców, składającą się z ekspertów z Anglii, Francji, Finlandii, Włoch, Austrii, Niemiec, Polski, Portugalii, Szwecji, Słowenii, Węgier, Szwajcarii, Hiszpanii i Tunezji. Rada obraduje na temat przyszłych działań Sekcji oraz określa zadania i cele w dziedzinie zapobiegania wypadkom w rolnictwie na poziomie międzynarodowym.

Członkostwo w Sekcji

Sekcja skupia instytucje i osoby, które są zaangażowane w promowanie bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, daje swym członkom możliwość wymiany informacji i doświadczeń i ma na celu dostarczenie praktycznych rozwiązań w odniesieniu do bardzo konkretnych zagadnień.

Członkostwo w Sekcji zapewnia dostęp do:

 • międzynarodowych konferencji i seminariów
 • grup roboczych organizowanych po to, aby skoncentrować się na konkretnych problemach w dziedzinie rolnictwa 
 • specjalistycznych publikacji 
 • aktualnych informacji na temat zagadnień pracowniczych z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Sekcja ma członków w wielu europejskich krajach, którzy aktywnie wspierają jej działania. Sekcja składa się z członków zwyczajnych i korespondencyjnych:

Zwyczajnymi członkami są:

 • Członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego ISSA
 • Wszystkie organizacje non-profit, prowadzące działalność w sferze prewencji wypadkowej w rolnictwie i leśnictwie 

Korespondencyjnymi członkami są:

 • Wszystkie organizacje, których cele są zgodne z celami Sekcji 
 • Osoby, które są ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i zdrowia w rolnictwie 

Członkostwo w Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie jest wolne od składek.

Sekretariat Sekcji Rolnictwa
Przez ostatnich 30 lat pracą Sekcji Rolnictwa ISSA kierowali przedstawiciele niemieckiej instytucji ubezpieczenia społecznego rolników Bundesverband der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften - BLB z Kassel (obecnie SVLFG). Warto tu nadmienić, że KRUS przez te lata utrzymywał kontakty z Kierownictwem BLB dzięki przynależności do Sekcji, z powodu geograficznego sąsiedztwa a przede wszystkim z racji pomocy udzielanej nam przez niemieckich partnerów przy tworzeniu projektu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Uznano, że system ubezpieczeń społecznych rolników niemieckich jest godny naśladowania, Niemcy bowiem jako jedno z pierwszych państw dostrzegły zagrożenia występujące w gospodarstwie rolnym.

W czasie sprawowania nad Sekretariatem pieczy ze strony Niemiec, Przewodniczącym Sekcji Rolnictwa ISSA był dr Harald Deisler - Prezes BLB, a Sekretarzem Generalnym dr Hans-Jürgen Sauer - Dyrektor w Centrali BLB. Wiceprezydentami byli Prezesi:

- francuskiej Rolniczej Kasy Wzajemnej Pomocy Socjalnej (MSA),
- austriackiego Zakładu Ubezpieczenia Społecznego dla Rolników (SVB),
- polskiej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Statut Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie stanowi, że kraj, z którego pochodzi Przewodniczący Sekcji prowadzi i finansuje Sekretariat Generalny Sekcji. Sekretariat Sekcji, jak wyżej wspomniano, znajdował się od momentu powstania Sekcji, aż do końca 2007 r. w Niemczech.

W dniach 16 - 19 października 2007 r. w Pampelunie, w Hiszpanii, odbyło się 35. Kolokwium zorganizowane przez Sekcję. W trakcie Kolokwium w dniu 18 października, podczas posiedzenia Walnego Zgromadzenia Sekcji, odbyły się wybory do jej władz. Przedstawiciele 21 państw wybrali nowy zarząd: Przewodniczącym Sekcji został po raz pierwszy ówczesny Prezes KRUS.

W dniu 18 grudnia 2007 roku w Warszawie odbyło się spotkanie członków Sekcji, w trakcie którego nastąpiło oficjalne przekazanie nowemu Zarządowi przez stronę niemiecką spraw związanych z prowadzeniem Sekretariatu Sekcji. Aktualnie Sekretariat Sekcji nadal prowadzony jest w Polsce.

Powierzenie przedstawicielom KRUS najważniejszych funkcji we władzach Sekcji i przeniesienie Sekretariatu z Niemiec do Polski, było wyrazem uznania zaangażowania przedstawicieli KRUS w rozwój Sekcji. Uznano, że KRUS jest instytucją ubezpieczenia społecznego rolników o standardzie europejskim i światowym, nieodbiegającym poziomem zaangażowania i obsługi rolników od takich instytucji jak niemiecki SVLFG, francuska MSA czy fińska MELA.

Skład Zarządu Sekcji Rolnictwa ISSA
Przewodniczący Sekcji: dr Aleksandra Hadzik – Prezes KRUS
Wiceprzewodniczący: Päivi Wallin – Dyrektor ds. wsparcia gospodarstw rolnych i zdolności do pracy w MELA
Wiceprzewodnicząca: Isabelle Despreaux – członek Rady Administracyjnej Centrali MSA
Sekretarz Generalny: Magdalena Wachnicka-Witzke – Dyrektor Biura Komunikacji i Współpracy Międzynarodowej – Centrala KRUS

Sekretariat Sekcji:
Magda Wieczorkiewicz, tel. +48 22 592 66 25, kom. +48 519 319 054,
Magdalena Szewczyk, tel. +48 22 592 66 12, kom. +48 519 319 066,
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa, Polska e-mail: agro.issa(at)krus.gov.pl 

Więcej informacji na stronie Sekcji Rolnictwa ISSA: https://ww1.issa.int/prevention-agriculture 

Zobacz też: