KRUS

A- A A+

WYDATKI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ KRUS W 2003 ROKU

Wydatki z budżetu Państwa określone w odniesieniu do KRUS są zapisane w ustawie budżetowej. Dotacja uzupełniająca dotyczy dwóch funduszy celowych KRUS:

  • Funduszu Emerytalno-Rentowego, z którego finansowane są m.in. rolne świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego
  • Funduszu Prewencji i Rehabilitacji, a ponadto
  • wydatków na inne świadczenia pozaubezpieczeniowe zlecone przez Państwo i finansowane z dotacji celowej poza ww. funduszami.

Wg Ustawy budżetowej na 2003 r. dotacja doFunduszu Emerytalno-Rentowegowyniesie15 013 899 tys. zł. Wielkość dotacji oszacowano, uwzględniając przychody własne FER oraz planowane wydatki, które w 2003 r.  zaplanowano na kwotę 16 129 611 tys. zł, w tym są:

13 390 834 tys. zł - wydatki na świadczenia dla rolników, wynikające z ustawowo zapisanej gwarancji państwa na wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych.

790 291 tys. zł - wydatki na świadczenia pozaubezpieczeniowe, które zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowane są z budżetu państwa: dodatki dla byłych żołnierzy górników, świadczenia dla osób deportowanych do pracy przymusowej przez III Rzeszę i ZSRR oraz świadczenia dla kombatantów.

1 574 013 tys. zł - wydatki na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników. W związku z zadaniami Kasy wynikającymi z ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustala ona obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego oraz oblicza, pobiera, ewidencjonuje i odprowadza do kas chorych składki za ponad 4,5 mln osób.

374 473 tys. zł - wydatki bieżące, obejmujące odpis na Fundusz Administracyjny KRUS, koszty obsługi świadczeń dla kombatantów oraz dodatków górniczych i za pracę przymusową.

Świadczenia emerytalno-rentowe są dochodami obciążonymi podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zatem część dotacji na FER zwracana jest do budżetu państwa jako podatek dochodowy od wypłaconych świadczeń emerytalno-rentowych - jest to kwota wynosząca ponad 5% ogółu wydatków na te świadczenia.

Przychody ze składek od rolników zaplanowano w kwocie 932 166 tys. zł.

  1. Dotacja z budżetu państwa zasila ponadto Fundusz Prewencji i Rehabilitacji, przeznaczony na finansowanie działalności KRUS związanej z zapobieganiem wypadkom przy pracy rolniczej i chorobom zawodowym rolników oraz na pomoc ubezpieczonym i osobom uprawnionym do świadczeń z ubezpieczenia w korzystaniu z różnych form rehabilitacji zdrowotnej i zawodowej. W 2003 r. dotacja ta wynosi 29 300 tys. zł.

  2. Poza ww. finansami KRUS obsługuje wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za inwalidów wojennych i wojskowych oraz wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych.

    Należy zaznaczyć, że ogół świadczeń wypłacanych rolnikom z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego jest finansowany ze środków pozabudżetowych, czyli ze składek płaconych przez rolników na to ubezpieczenie i gromadzonych w Funduszu Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Na ten cel zaplanowano w 2003 r. kwotę 390 625 tys. zł.

Wykonanie planu finansowego w 2003 roku, w odniesieniu wykonania planu w 2002 roku, w podziale na fundusze:

Rozpoczyna pobieranie plikuFundusz Emerytalno-Rentowy

Rozpoczyna pobieranie plikuFundusz Prewencji i Rehabilitacji

Rozpoczyna pobieranie plikuFundusz Administracyjny