Typ strony: Tryb działania
Podtytuł:
Autor:

Tryb działalności Kasy

W postępowaniu w sprawach z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników, w myśl art. 180 § 1 k.p.a. stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), chyba że przepisy dotyczące ubezpieczeń ustalają odmiennie zasady postępowania w tych sprawach.

Tryb postępowania w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia społecznego reguluje Rozdział III u.s.r., w którym odmiennie niż w kpa określono:

  1. organy odwoławcze - zasady postępowania przed tymi organami. W myśl art. 36 ust. 3 u.s.r., odwołanie do sądu od decyzji Prezesa w sprawach, o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 1-9, a także w przypadku niewydania decyzji, przysługuje w terminach i na zasadach określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych; wniesienie odwołania do sądu od decyzji ustalającej podleganie ubezpieczeniu i obowiązek opłacania należności z tytułu składek na to ubezpieczenie nie wstrzymuje wykonania tej decyzji.


  2. W myśl artykułu 52 ust. 1 u.s.r. w sprawach nieuregulowanych w u.s.r. stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.jedn. D. U. z 2013 r., poz. 1442 ze zm.), a ponadto:

Informację wytworzyło: Biuro Organizacyjno-Prawne Centrali KRUS, 30 czerwca 2003 r.

 

 

Aktualizacje informacji: Maria Lewandowska, 03.01.2005 r..01.12.2015 r.


x Zamknij okno ...